Connect with us

Stepnica

Klucze do mieszkań

Stepnica. 5 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste przekazanie kluczy 46 najemcom do mieszkań w ostatnich dwóch blokach na nowo wybudowanym osiedlu przy ul. Kolejowej w Stepnicy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, ksiądz Piotr Listwoń proboszcz stepnickiej parafii poświęcił klucze do mieszkań, a po ich wyświeceniu nastąpiło ich uroczyste przekazanie wraz z umowami najmu.

Oddane mieszkania komunalne powiększyły pulę do ponad 200 mieszkań wybudowanych w ostatnich latach i przekazanych najemcom przez Gminę Stepnica. Budowa tych mieszkań kosztowało gminę w sumie 34.966.565 zł. w tym bezzwrotne dofinansowanie wyniosło 23.310.622 zł. uzyskane głównie z funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nie są to ostatnie mieszkania komunalne, ponieważ jeszcze w tym ruszy inwestycja polegająca na budowie 10 domków dwurodzinnych z małometrażowymi mieszkaniami o powierzchni do 35m2 w miejscowości Żarnówko. Warunkiem rozpoczęcia budowy jest otrzymanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

O mieszkanie z mieszkaniowego zasobu gminy może się starać każda osoba zamieszkała na terenie gminy i której tzw. centrum życiowe znajduje się na terenie gminy, oraz spełnia kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej w Stepnicy.

red.

powiązane – „Granty dla OSP Stepnica i Przemocze”

Stepnica

ORLIK do renowacji

Stepnica. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje gminę z programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2023″.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, gmina Stepnica w 2023 r. złożyła wniosek pn.: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Stepnicy. Kosztorysowa wartość projektu to 146 413,05 zł a przyznane dofinansowanie wynosi 73 100,00 zł .

Celem programu modernizacji Orlików jest poprawa ich stanu technicznego. Dofinansowaniem mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące remontu, przebudowy lub modernizacji istniejących obiektów sportowych, w tym w szczególności: naprawa/wymiana nawierzchni boisk sportowych, modernizacja oświetlenia, modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytami, modernizacja istniejącego lub budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego.

Zakres naszego wniosku obejmuje renowację boiska poliuretanowego oraz remont sanitariatów przy hali widowiskowo-sportowej. W ramach renowacji boiska naprawione zostaną ubytki i pęknięcia nawierzchni, zostanie wzmocniona cała powierzchnia boiska gruntem na bazie żywic poliuretanowych. Tym samym zabiegom zostanie poddana bieżnia znajdująca się przy boisku poliuretanowym. Drugim zadaniem jest remont pomieszczeń sanitarnych i szatni w hali widowiskowo-sportowej stanowiącej zaplecze sanitarne Orlika. Wyremontowanych zostanie 6 sanitariatów i 4 szatnie. Prace polegać będą na naprawie dachu, wymianie zalanych sufitów, naprawie i malowaniu ścian i wymianie drzwi.

Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2024 a rozliczenie do sierpnia 2025 r.

red.

powiązane – „Inwestycje wodno-kanalizacyjne”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Inwestycje wodno-kanalizacyjne

Stepnica. Zakończono inwestycji budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłowie i stacji zlewczej w Stepnicy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wybudowano sieć wodno-kanalizacyjną (grawitacyjną oraz tłoczną wraz z przepompownią ścieków), która umożliwi zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z nowobudowanych budynków mieszkalnych w miejscowości Miłowo.

Natomiast w Stepnicy na oczyszczalni ścieków wybudowano kontenerową stację zlewczą. Obiekt ten jest niezbędnym wyposażeniem, pozwalającym na pomiar oddawanych ścieków z wozów asenizacyjnych, przyjmowanych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stepnica. Stacja zlewcza będzie przyjmować również osady z oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzień i Widzieńsko.

Inwestycja ta o wartości 885.142,44 zł była dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

red.

powiązane – „Koniec karnawału – zaczyna się Wielki Post”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Jest komendant

Stepnica. Gmina ma nowego komendanta Straży Miejskiej.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, od 1 lutego 2024 r. komendantem Straży Miejskiej w Stepnicy został Aleksander Zyga, który objął to stanowisko w wyniku przeprowadzonego konkursu i po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego Komendanta Policji w Szczecinie. Nowy komendant posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńcza i resocjalizacja. W latach 2016 -2023 zdobywał doświadczenie w Strażach Miejskich w Pile oraz Goleniowie. Pan Aleksander Zyga złożył ślubowanie w obecności burmistrza oraz pracowników urzędu.

red.

powiązane – „Umowy na 1,5 mln zł”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie