Connect with us

Przybiernów

4 zakończone inwestycje

Przybiernów. W mijającym tygodniu odbyło się uroczyste otwarcie czterech inwestycji finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środków Funduszu Inwestycji Strategicznych, środków unijnych, środków Nadleśnictwa Rokita oraz środków własnych Gminy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina są to:

  1. „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo”. Zbudowano sieć o długości niecałych 3 km oraz stację uzdatniania wody, wykonano 43 przyłącza wodociągowe oraz 5 przydomowych oczyszczalni ścieków.
    Wartość inwestycji 2.251.881,58 zł, w tym dofinansowanie: 778.265 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Środki COVID-19 oraz środków unijnych otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego 1.358.569 zł.
  2. „Remont części dachu budynku Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach”. Remont polegał na pokryciu istniejącego poszycia dachowego blachą dachówkopodobną na konstrukcji drewnianej. Wyremontowano ponad 800 m2 dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej. Koszt remontu wyniósł 279.494,84 zł i został pokryty ze środków własnych gminy.
  3. „Przebudowa drogi na działce nr 156, 163 obręb Moracz, Gmina Przybiernów w ramach zadania Budowa dróg z płyt betonowych w Gminie Przybiernów”. Przebudowana została droga o długości 379,91 m od drogi powiatowej w kierunku cmentarza w Moraczu. Nawierzchnia jezdni na odcinku 10 m (zjazd z drogi powiatowej) wykonana została z kostki brukowej betonowej. Wykonano jezdnię o jednym pasie ruchu, która jest przeznaczona do ruchu w obu kierunkach. Nawierzchnię wykonano z płyt betonowych wielootworowych o wymiarze 12,5x75x100 cm. Wzdłuż drogi wykonano stanowiska postojowe oraz zjazdy. Dodatkowo wykonano pobocza o szerokości 1,0 m. oraz wyremontowano przepust z rur PEHD. Wartość inwestycji 394.108,08 zł, dofinansowanie z Nadleśnictwa 267.016,36 zł.
  4. „Przebudowa ulic Kościuszki, Leśnej w miejscowości Przybiernów”.
    Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowych nawierzchni jezdni, zjazdów oraz chodników o długości 1527,97 m. Szerokość jezdni wynosi od 3,5 m do 5,5 m. Wzdłuż drogi wykonano pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m oraz chodnik o długości 1294,19 m. Nawierzchnię jezdni wykonano z betonu asfaltowego. Wzdłuż drogi wykonano oświetlenie łącznie 41 sztuk słupów. Wartość inwestycji 5.298.782,56zl, Promesa (dofinansowanie) 4.975.251,88 zł ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych.

red.

powiązane – „Droga w Kartlewie”

Przybiernów

Ulice do oświetlenia

Przybiernów. Otwarto oferty na zadanie pn: „Budowa oświetlenia w gminie Przybiernów – ul. Świerkowa, ul. Mieszka I w Przybiernowie II.”

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wpłynęły 3 oferty na wykonanie zadania, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELEKTRON Eryk Chodziutko za cenę 146 370,00 zł brutto i 36 miesiącami okresu gwarancji i rękojmi. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec sierpnia 2024 r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego na dwóch ulicach w Przybiernowie – ulicy Świerkowej i ulicy Mieszka I.

Na ulicy Mieszka I Projektuje się oświetlenie drogi słupami 9m aluminiowymi w liczbie 20 słupów z 23 oprawami ze źródłami światła LED o mocy znamionowej oprawy maksymalnie 59W, minimalny strumień świetlny oprawy 8650lm.

Na ulicy Świerkowej planuje się posadowienie 12 sztuk słupów oświetleniowych oraz likwidację kolizji z siecią ENEA Operator – przestawienie ZKP i odcinka kabla.

Po wykonaniu oświetlenia na ul. Świerkowej zostanie przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy, który wykona pieszojezdnię z kostki brukowej betonowej.

red.

powiązane – „Sypień, Piesio i Czaplicki”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Więcej trybun

Przybiernów. 12 kwietnia 2024r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Przybiernów – dotacji na remont trybun na przyszkolnym boisku w Przybiernowie.

Opublikowane

w dniu

jak podaje gmina, w okresie wakacyjnym zostanie przeprowadzony ich remont, który należy rozliczyć do końca roku. Dofinansowanie w wysokości 40.000 zł a Województwa Zachodniopomorskiego przy udziale własnym gminy w wysokości 60.000 zł zakłada wykonanie 3 rzędów siedzisk, oczyszczenie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchnia z kostki brukowej.

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Kościół do remontu

Przybiernów. Dzisiaj zostało ogłoszone postępowanie, które ma wyłonić wykonawcę robót budowlanych dla zadania pn. „Remont kościoła filialnego pw. św. Stanisława Kostki w Rzystnowie”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, inwestorem jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Żarnowie. Zadanie możliwe jest do wykonania dzięki pozyskanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przez gminę Przybiernów.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych mających za zadanie ochronę zabytkowego kościoła filialnego pw. św. Stanisława Kostki w Rzystnowie, jako obiektu dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. „Remont kościoła filialnego pw. św. Stanisława Kostki w Rzystnowie”, dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Remont kościoła w zakresie zapytania ofertowego obejmuje w szczególności:

Remont pokrycia dachu nawy kościoła
Remont murów -gzymsów, ścian, ceglanych szczytów i sterczyn od strony wschodniej i zachodniej
Remont elewacji kościoła
Remont drewnianej konstrukcji wieży kościoła,
Remont schodów prowadzących na chór kościoła,
Wzmocnienie fundamentów
Wymianę wszystkich obróbek blacharskich
Montaż orynnowania i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej
Wykonanie instalacji odgromowej
Wymiana i renowacja zachowanej oryginalnej stolarki drzwiowej.
Czynności remontowa mają zakończyć się do końca 2024 r.

Termin składania ofert mija 21 maja 2024 r.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie