Connect with us

Goleniów

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Iny

Goleniów. Wczoraj 4 sierpnia w miejscu planowanych działań inwestycyjnych odbyła się konferencja prasowa Wód Polskich z przedstawicielami samorządowymi, wykonawcami oraz pracownikami Zarządu Zlewni w Stargardzie.

Opublikowane

w dniu

To jedno z najważniejszych działań realizowanych obecnie przez Wody Polskie na terenie Pomorza Zachodniego. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych, to projekt dofinansowany w ramach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa warunków przepływu wody oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Stargard oraz miasta Goleniów, ochrona przeciwpowodziowa terenów oraz infrastruktury technicznej zlokalizowanej wzdłuż koryta rzeki Ina, polegająca na dostosowaniu projektowanych elementów ochrony przeciwpowodziowej do parametrów w zakresie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

 • Inwestycje zaczniemy na prawnym brzegu Iny, gdzie między innymi zostanie wykonana ścianka szczelna i będzie ona szła w dół rzeki Iny aż do oczyszczalni ścieków. Odbudowana zostanie pełna infrastruktura przeciwpowodziowa. Koszty oszacowane są na ponad 23 miliony złotych, wkład własny naszej instytucji to blisko 4 miliony złotych. Podpisaliśmy już umowę z wykonawcą i mamy nadzieję, że ten projekt inwestycyjny, który jest bardzo ważny dla Stargardu zostanie szybko i z sukcesem zrealizowany. Poprawi się infrastruktura pod względem bezpieczeństwa, poprawiony będzie spływ wód wezbraniowych oraz Ina zyska wizualnie, co również ma duże znaczenie dla rzeki i życia nad rzeką – mówi Szymon Sroczyński, dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie.
  Realizacja projektu wpłynie w sposób znaczący na ograniczenie zasięgu zalania a przez to obniżenie ryzyka powodziowego na obszarze miasta Stargard i Miasta Goleniów i terenach przyległych. Wykonanie kompleksowe tych inwestycji pozwoli w znacznym stopniu zabezpieczyć dolinę rzeki lny przed zagrożeniem powodziowym, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych. Ta inwestycja ma realne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Stargardu a także Goleniowa. Prowadzone prace sprawią, że Ina stanie się również miejscem jeszcze bardziej malowniczym i atrakcyjnym turystycznie.
  Ma być gotowa w 2022 roku.

red.

powiązane – „Ina – najlepsza rzeka łososiowa”

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PSZOK zamknięty

Goleniów. Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje dla mieszkańców gminy Goleniów od soboty 18 września zamknięty do odwołania.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. Powodem jest wyczerpanie możliwości magazynowych w związku z większym niż zazwyczaj napływem odpadów, co z kolei jest związane z nieodbieraniem od kilku dni odpadów z terenu gminy przez PGK.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nowe oświetlenie

Goleniów. W kilkunastu miejscach gminy pojawi się niedługo oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na liście pierwszego etapu inwestycji związanej z oświetlaniem ciągów komunikacyjnych w gminie Goleniów znalazło się 14 pozycji:

 • przystanki autobusowe w Imnie
 • Tarnowiec – droga od przystanku do zabudowań
 • wejście do szkoły w Mostach
 • osiedle Wrzosowe w Pucicach
 • ul. Rzemieślinicza w Pucicach
 • ul. Sielankowa w Białuniu
 • Zabród
 • plac zabaw na ul. Parkowej w Załomiu
 • plac zabaw i boisko w Komarowie
 • boisko sportowe w Marszewie
 • ul. Lipowa w Lubczynie
 • Goleniów – skrzyżowanie przy Jagiełły i Słowackiego
 • Goleniów – droga SP nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Goleniów – ścieżka rowerowa przy ul. Spacerowej

Prace budowlane wykona firma Elektroinstal – PHU Jan Bagiński z Goleniowa za 747 750 zł., w terminie do 6 stycznia 2022 r. Przewidziany jest kolejny etap oświetlania ulic.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie