Connect with us

Goleniów

Wiemy dlaczego oferta PGK różniła się o ponad 3 mln zl

Goleniów. Na obu ostatnich sesjach radni domagali się wyjaśnień od prezesa PGK w sprawie dwóch ostatnich przetargów.

Opublikowane

w dniu

Szczególnie chodziło o to, dlaczego w drugim przetargu oferta PGK była niższa niż w pierwszym o ponad 3 mln zł. Ponieważ na sesjach odpowiedź nie padła zadaliśmy to pytanie prezesowi Andrzejowi Cieślińskiemu pisemnie. Oto jego odpowiedź:

„Przede wszystkim należy zauważyć, że przetargi pierwszy i drugi nie są tożsame, są to dwa odrębne postępowania przetargowe różniące się zarówno zakresem ilościowym jak i sposobem wykonywania usługi. O różnicach w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zdecydował Zamawiający w dwóch trybach:

1.Z własnej inicjatywy ogłaszając zamówienie;
2.W wyniku akceptacji uwag zawartych w pytaniach potencjalnych wykonawców.

Oferta PGK została złożona odpowiednio dla specyfikacji warunków zamówienia pierwszego i drugiego przetargu.

Na różnice między pierwszą a drugą ofertą (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina Goleniów) wpłynęły m.in. następujące grupy zagadnień:

1.Kwestia cen zagospodarowania odpadów odebranych od mieszkańców i przyjmowanych do PSZOK (ceny za poszczególne frakcję ulegają zmianie z tygodnia na tydzień),
2.Kwestia kalkulowania pojemników i worków na odpady (zmiana cen zakupu pojemników i worków),
3.Doprecyzowane niektórych kwestii ryzyk (odpowiedzi Gminy Goleniów na zadawane pytania do SIWZ),
4.Zmiany wynikające ze zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (częstotliwość wywozów, zasady odbioru odpadów),
5.Koszty zabezpieczenia roszczeń.”

red.

powiązane – „Gmina dołoży prawie 4 mln zł”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie