Connect with us

Nowogard

W kierunku spalarni

Nowogard. Pod koniec lutego w Słajsinie spotkali się przedstawiciele CZG R-XXI i grupy ENERIS specjalizującej się w budowie spalarni odpadów.

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedział uczestniczący zdalnie w spotkaniu delegat gminy Goleniów Henryk Zajko, R-XXI stoi przed koniecznością wybudowania małej spalarni odpadów na własne potrzeby. Jenak jego zdaniem lokalizacja w Goleniowie, w bazie PGK nie wchodzi w grę – będzie to raczej Świnoujście. Kilka miesięcy temu w rozmowie z nami mówił o takiej możliwości przewodniczący zarządu CZG R-XXI Jacek Chrzanowski, a na początku swojej pierwszej kadencji zapowiadał to również burmistrz Robert Krupowicz.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin należących do CZG R-XXI oraz Mariusz Adamski Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki zakazujące składowania odpadów wysokokalorycznych czyli takich, których ciepło spalania wynosi powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Wydajność wybudowanych do tej pory spalarni odpadów w Polsce oraz cementowni jest niewystarczająca w stosunku do ilości wytwarzanych tego typu odpadów. Celowy Związek Gmin R-XXI poszukuje lokalnych rozwiązań w związku z narastającym problemem zagospodarowania frakcji odpadowej o kodzie 191212, która zgodnie z zapisami tego rozporządzenia nie może być składowana. Część tego rodzaju odpadów jest przekazywana przez CZG R-XXI do Spalarni Odpadów w Szczecinie. Pozostała ilość, która nie mieści się w wynegocjowanym limicie musi być zagospodarowana w inny sposób.

Przedstawiciele GRUPY ENERIS zaprezentowali możliwości współpracy oraz technologię stosowaną w spalaniu odpadów. Na spotkaniu omówiono ewentualne lokalizacje planowanych inwestycji umożliwiające dalszą współpracę z samorządami poprzez połączenie wymogów zapewnienia strumienia odpadów, skrócenia trasy dowozu odpadów oraz możliwości zagospodarowania wytwarzanego ciepła w istniejących już instalacjach grzewczych. Przedstawiciele GRUPY ENERIS zapewnili, iż postęp technologiczny umożliwia ekonomiczną eksploatację spalarni odpadów o wydajności już od 50.000 Mg/rok. GRUPA ENERIS jest wiodącą polską firmą oferującą kompleksowe usługi i infrastrukturę dla samorządów i biznesu w celu maksymalnego odzysku surowcowego i energetycznego odpadów. Współpraca z GRUPĄ ENERIS jest alternatywnym rozwiązaniem dla CZG R-XXI, które umożliwia termiczną utylizację odpadów w cenie zbliżonej do ceny w ZUO Szczecin. GRUPA ENERIS realizowała oraz z powodzeniem uczestniczyła w przedsięwzięciach z zakresu wdrażania czystych technologii energetycznych na terenie Europy. Do współpracy w zakresie budowy spalarni zostały zaproszone samorządy województwa zachodniopomorskiego, z którymi zostaną podpisane odpowiednie listy intencyjne.

red.

powiązane – „Spalarnia nie musi być w Goleniowie, ale Goleniów ma najlepszą lokalizację – mówi Chrzanowski.”

Nowogard

Nie będzie referendum?

Nowogard. Radni zdjęli z porządku obrad dzisiejszej sesji rady miejskiej projekt uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Za zdjęciem uchwały z porządku obrad głosowało 11 radnych. Czy oznacza to definitywne odstąpienie od zwołania referendum w tej sprawie, czy tylko przełożenie na następna sesję – nie wiadomo.

red.

powiązanie – „Odwołają burmistrza?”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Odwołają burmistrza?

Nowogard. Na jutrzejszewj sesji rady miejskiej zapadnie decyzja, czy odbędzie się referendum w sprawie odwołania Roberta Czapli z funkcji burmistrza gminy.

Opublikowane

w dniu

To wynik nieudzielenia burmistrzowi na poprzedniej sesji votum zaufania i absolutorium za rok 2021. Oto porządek obrad sesji, która rozpocznie się jutro o godz. 9.00:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Podjęcie stanowiska w sprawie zmian statutu Celowego Związku Gmin R-XXI.
 3. Rozpatrzenie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogardzie (dot. nieudzielenia
  Burmistrzowi Nowogardu wotum zaufania).
 4. Rozpatrzenie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogardzie (dot. nieudzielenia
  absolutorium Burmistrzowi Nowogardu).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie
  odwołania Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli przed upływem kadencji z powodu
  nieudzielenia absolutorium z wykonania budżetu Gminy Nowogard za 2021 rok.
 6. Informacje Przewodniczącej Rady.
 7. Interpelacje, wnioski i zapytania.

red.

powiązane – „Burmistrz bez absolutorium”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Stanowisko w sprawie „Pomorzanina”

Nowogard. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sytuacji w Ludowym Klubie Sportowym „Pomorzanin” Nowogard, gmina przedstawiła relację z rozmów prowadzonych z klubem.

Opublikowane

w dniu

Jak w niej czytamy,”… 22 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie z udziałem zastępcy burmistrza Jarosława Hołubowskiego oraz pracowników urzędu miejskiego w Nowogardzie z prezesem klubu LKS „Pomorzanin” Nowogard – Marcinem Skórniewskim. Na spotkaniu obecny był również prezes Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych Mieczysław Cedro.

Powodem spotkania były kolejne niepokojące sygnały dotyczące złej sytuacji finansowej „Pomorzanina” oraz zawieszenia klubowi licencji rozgrywkowej. Dodatkowo tematem, który poruszono było podsumowanie działań Prezesa od ostatniego spotkania, które odbyło się maju br., gdzie Prezes Skórniewski oświadczył, iż w trosce o dobro Klubu i jego dalsze funkcjonowanie rozważy możliwość rezygnacji z pełnionej funkcji. Jak pokazała sytuacja, w ciągu dwóch ostatnich miesięcy nic takiego nie nastąpiło.
Reprezentanci gminy na piątkowym spotkaniu wyraźnie wskazali, że obecna sytuacja jak i oczekiwania społeczne jednoznacznie pokazują, że prezes Marcin Skórniewski wraz z zarządem Klubu powinni podać się do dymisji. Mieszkańcy jednoznacznie wyrażają potrzebę radykalnych zmian. Dalsze funkcjonowanie prezesa i obecnego zarządu nie rokuje żadnej poprawy a jedynie pogorszenie i tak już katastrofalnej sytuacji klubu. Zdaniem przedstawicieli gminy niestety jedynie zmiana personalna na stanowisku zarządzającego klubem może przynieść pozytywne efekty.

Przybliżając mieszkańcom historię rozmów należy wspomnieć, że niepokojące sygnały które docierały do ratusza w sprawie klubu zainicjowały serię spotkań, z których pierwsze odbyło się już 10 listopada 2021 r. Gminę Nowogard reprezentowali podczas rozmów burmistrz Robert Czapla, skarbnik Marcin Marchewka, Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy i Sportu Jarosław Soborski, a także radny Marcin Wolny. Ze strony klubu udział w spotkaniu wzięli prezes Marcin Skórniewski oraz sekretarz Maciej Kriger. Już wtedy burmistrz Robert Czapla poprosił przedstawicieli zarządu klubu o przedstawienie w możliwie szybkim terminie programu naprawczego, mającego uspokoić emocje w całym nowogardzkim środowisku piłkarskim i pozwalającego na wyjście z impasu. Plan miał zostać przedstawiony na kolejnym spotkaniu w dniu 16 listopada 2021 r. Podsumowując tę turę rozmów należy wyraźnie zaznaczyć, że plan naprawczy nie powstał do tej pory.

Podczas spotkania w dniu 16 listopada 2021 r. toczyła się dyskusja dotycząca konfliktu pomiędzy piłkarzami a zarządem LKS Pomorzanin Nowogard. Na zaproszenie burmistrza Roberta Czapli pojawili przede wszystkim piłkarze, były trener Kamil Twarzyński oraz reprezentacja kibiców. Niestety, wbrew wcześniejszym zapowiedziom zabrakło przedstawicieli zarządu klubu. Burmistrz zachęcał wówczas strony do wypracowania kompromisu. Zapowiedział też mediację pomiędzy stronami konfliktu i podjęcie działań zmierzających do zorganizowania kolejnego spotkania w tej sprawie, już z udziałem członków zarządu Pomorzanina. Takie spotkanie zaplanowano na 29 listopada 2021 r.

Niestety, w dniu tym i o wyznaczonej godzinie gotowi do rozmów byli jedynie przedstawiciele Gminy Nowogard, w tym kilku radnych. Przedstawiciele klubu po raz kolejny nie przybyli na zaplanowane spotkanie.

Czarę goryczy przelało niewywiązanie się klubu ze zobowiązań wobec gminy, co spowodowało, że Rada Miejska zmniejszyła środki na upowszechnianie sportu o 100.000 zł. W efekcie komisja konkursowa przyznająca w otwartych konkursach ofert środki finansowe dla organizacji pożytku publicznego nie zdecydowała się na finansowanie Pomorzanina w 2022 r.

W dniu 12 kwietnia br. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podjął się zorganizowania spotkania z udziałem przedstawicieli Gminy Nowogard oraz Prezesa i członków Zarządu Klubu LKS „Pomorzanin” Nowogard. W spotkaniu wziął udział Prezes Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych Mieczysław Cedro wraz z członkami komisji konkursowej. Na spotkanie zaproszeni zostali także przewodniczący klubów rady miejskiej Marcin Nieradka, Marcin Wolny i Andrzej Kania oraz radny PSL – Stanisław Saniuk. Żaden z nich, z różnych powodów, na miejsce nie dotarł a rozmowy nie przyniosły spodziewanych rezultatów.

W ocenie reprezentantów gminy Nowogard nie ma innego wyjścia z tej sytuacji. Zmiana na stanowisku prezesa klubu i powołanie nowego zarządu byłaby jedyną szansą na dalszą współpracę z Pomorzaninem. Jednak brak wyraźnej deklaracji ze strony prezesa Marcina Skórniewskiego i przedłużająca się patowa sytuacja wymusza podjęcie radykalnych kroków.

Mieczysław Cedro prezes Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych zrzeszającego ponad 50 organizacji, w tym Pomorzanin oraz pozostałe kluby, stowarzyszenia i fundacje działające na terenie gminy, czując ciężar odpowiedzialności złożył zdecydowaną deklarację działań zmierzających do stworzenia nowego klubu sportowego. (…)

Infomacje podpisał zastępca burmistrza
Jarosław Hołubowski

red.

powiązane – „Spotkanie w sprawie „Pomorzanina””

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie