Connect with us

Aktualności

Ty decydujesz!

W niedzielę, 21 października, wybory samorządowe. To my, mieszkańcy miast i wsi, zdecydujemy komu na najbliższe 5 lat powierzymy stery naszych małych ojczyzn. Każdy głos się liczy, więc skorzystajmy z prawa, jakie daje nam Konstytucja RP. Lokale wyborcze czynne będą od godz. 7.00 do 21.00.

Opublikowane

w dniu

Kogo wybieramy?

 

W niedzielnym głosowaniu wybierać będziemy organy wszystkich szczebli samorządu terytorialnego: sejmik wojewódzki, radę powiatu i rady gminne (w określeniu tym mieszczą się rady miejskie) oraz burmistrzów i wójtów. Nie wybieramy marszałka ani starosty, bo zgodnie z Kodeksem wyborczym są oni wybierani odpowiednio przez sejmik wojewódzki i radę powiatu.
W bezpośrednich wyborach wybieramy burmistrzów (gminy Goleniów, Nowogard, Maszewo i Stepnica) oraz wójtów (gminy Osina i Przybiernów). Tam, gdzie o najważniejszy urząd w gminie ubiega się dwóch kandydatów (Przybiernów, Stepnica, Osina), rozstrzygnięcie zapadnie już 21 października. W pozostałych gminach (Goleniów i Nowogard po 5 kandydatów, Maszewo – 4) dojdzie najpewniej do drugiej tury wyborów. Ta zgodnie z Kodeksem odbędzie się 4 listopada.

Gdzie głosować?

Znowelizowany Kodeks wyborczy w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców przywrócił wielomandatowe okręgi wyborcze; dot. to dwóch gmin – Goleniowa i Nowogardu. I tam zmieniono liczbę okręgów wyborczych do 3, a także granice obwodów. To oznacza, że wiele osób może być „przypisanych” do innego obwodu niż w poprzednich wyborach samorządowych. Żeby w dniu wyborów nie szukać, gdzie możemy zagłosować, radzimy zainteresować się z tym wcześniej. Informacje o siedzibach komisji obwodowych oraz ulicach i miejscowościach w ich granicach, znajdują się na obwieszczeniach i na stronach www. gmin.
W Gminie Goleniów jest 18 obwodów stałych oraz 3 odrębne. Ich wykaz w papierowym wydaniu GG.

Jak głosować?

Karta do głosowania będzie miała formę „płachty”. W przypadku okręgów wielomandatowych, będzie to zadrukowana z jednej strony karta, na której umieszczeni zostaną kandydaci zgłoszeni przez komitety. Kolejność list została wylosowana przez komisje wyborcze, kolejność kandydatów na listach ustalały komitety, które ich zgłaszały. Dotyczy to kart do głosowania na radnych sejmiku wojewódzkiego, radnych powiatowych i radnych rad gmin Goleniów i Nowogard.

Głosujemy na nich w ten sposób, że na każdej z kart stawiamy znak X (dwie przecinające się linie) w kratce przy nazwisku osoby, którą popieramy. Uwaga: jeśli chcemy, by nasz głos był ważny, na całej karcie możemy postawić tylko jeden znak X.

Nieco inaczej wyglądać będzie karta z kandydatami na burmistrzów/wójtów. Tu nazwiska kandydatów umieszczone zostaną w porządku alfabetycznym, a głosujemy stawiając znak X przy nazwisku kandydata, którego popieramy.

Takie same będą karty z kandydatami na radnych gmin Maszewo, Osina, Przybiernów i Stepnica. I tu też stawiamy znak X w kratce obok nazwiska osoby, którą popieramy. Wyborcy w kilku okręgach takiej kartki nie otrzymają, zgłoszony został bowiem tylko jeden kandydat, a w takim przypadku wyborów się nie przeprowadza.

Każdy wyborca otrzyma 4 karty z kandydatami: do sejmiku wojewódzkiego, rady powiatu, rady gminy oraz na burmistrza/wójta. Wszystkie karty wydrukowane zostaną na białym papierze, ale nazwiska kandydatów umieszczone zostaną na różnym kolorze: do rad gmin i miast – na szarym, do rady powiatu – na żółtym, do sejmiku – na niebieskim, na wójtów/burmistrzów – na różowym. Wyboru dokonujemy na każdej z nich, ale pamiętajmy – znak X na każdej stawiamy tylko przy jednym nazwisku.

I jeszcze jedno: nie zapomnijmy zabrać ze sobą dokumentu tożsamości, bo komisje będą żądać okazania go.

Kiedy wyniki?

Powinny być znane już w poniedziałkowy ranek. Ale czy tak będzie, nie wiadomo. Ustalenie wyników w okręgach jednomandatowych oraz w wyborach na burmistrzów i wójtów jest stosunkowo proste i powinny być szybko znane. Bardziej skomplikowane jest ustalanie wyników w okręgach wielomandatowych (sejmik, rada powiatu i rady Goleniowa oraz Nowogardu). Oblicza się je dość skomplikowaną metodą D`Honta, która preferuje duże i silne ugrupowania.

Tak czy inaczej – jak tylko wyniki wyborów będą znane, podamy je, najpierw na portalu, a potem w zebrane w najbliższym papierowym wydaniu GG.

 

Kliknij aby skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Dodaj komentarz

Aktualności

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ WOLINA OGŁASZA

Opublikowane

w dniu

BURMISTRZ WOLINA

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze „Główny księgowy, Kierownik Referatu Gospodarki Finansowej” w Urzędzie Miejskim w Wolinie.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. znajomość języka polskiego, w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 6. spełnianie jednego z poniższych warunków:
  a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  b) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  c) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 7. posiadanie 5-letniego stażu pracy,
 8. dobra znajomość m. in. ustaw o: finansach publicznych, rachunkowości, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego,
 9. dobra znajomość rozporządzeń, w szczególności: dotyczących zasad rachunkowości i planów kont, dla jednostek sektora finansów publicznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce samorządu terytorialnego,
 2. posiadanie doświadczenia na stanowiskach kierowniczych,
 3. praktyczna znajomość w zakresie księgowości budżetowej, planowania i wykonywania budżetu, sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 4. praktyczna znajomość w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia rachunkowości budżetowej, dekretacji dokumentów, sporządzania sprawozdawczości budżetowej, rozliczania inwestycji w jednostkach budżetowych,
 5. umiejętność: zarządzania zasobami ludzkimi, pracy pod presją czasu, analitycznego oraz logicznego myślenia, korzystania i stosowania przepisów prawnych, pracy w zespole, dokładność, rzetelność, systematyczność,
 6. znajomość obsługi: systemu FK „Ratusz” firmy Rekord, MS Office, programów finansowo-księgowych, programów bankowości elektronicznej.
 1. Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.

2. Nadzorowanie gospodarki środkami budżetowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania środków oraz zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych.

3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5. Prawidłowe gospodarowanie sumami depozytowymi.

6. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych.

7. Opracowanie wewnętrznych dokumentów i zarządzeń niezbędnych do prawidłowego działania w zakresie rachunkowości.

8. Kontrola windykacji należności.

9. Rozliczanie inwentaryzacji majątku.

10. Przygotowanie analiz, sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych bieżących informacji.

11. Rozdział pracy podległym pracownikom, zgodnie z ich zakresami czynności, sprawowanie kontroli i nadzoru nad prawidłowością i terminowością wykonywanych prac.

12. Przygotowywanie decyzji w zakresie podatku od spadków i darowizn.

13. Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Powyższe obowiązki są realizowane w szczególności poprzez:

 1. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości Urzędu Miejskiego,
 2. organizowanie, nadzorowanie i współuczestniczenie w ustaleniu rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 3. dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dowodów księgowych,
 4. prowadzenie ksiąg rachunkowych dla organu,
 5. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu,
 6. sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego,
 7. dokonywanie odpisów dla izb rolniczych oraz na ZFŚS,
 8. prowadzenie rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi gminy,
 9. przekazywanie i rozliczanie udzielonych dotacji celowych,
 10. dokonywanie okresowych analiz wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji gminy,
 11. kształtowanie polityki rachunkowości poprzez opracowywanie i aktualizację zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Wolinie – jednostka i organ,
 12. opracowywanie i aktualizację procedur i instrukcji regulujących gospodarkę finansową urzędu i wnioskowanie do Burmistrza o dokonanie zmian w wewnętrznych przepisach finansowych,
 13. monitorowanie realizacji polityki rachunkowości z uwzględnieniem wyników kontroli, audytów, wymogów wytycznych do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym oraz zaleceń Skarbnika Gminy Wolin,
 14. inicjowanie działań mających na celu usprawnianie funkcjonowania przebiegu operacji gospodarczych i finansowych,
 15. kierowanie pracą podległych pracowników Referatu Gospodarki Finansowej,
 16. dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie pracy zespołów księgowości i podatków,
 17. nadzór nad prawidłowością bieżących rozliczeń wynikających z zatrudnienia pracowników, w tym publiczno-prawnych (naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, zasiłków, składek ZUS, PFRON, PPK, zaliczek US, itp.),
 18. nadzór w zakresie ewidencji i rozliczenia podatków oraz opłat (podatki dochodowe, lokalne, VAT itp.),
 19. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 20. kontrola przestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu,
 21. współudział przy opracowywaniu projektu budżetu w zakresie realizowanym przez Referat,
 22. kontrola i analiza wykonywania budżetu zgodnie z okresami sprawozdawczymi,
 23. kontrola i nadzór nad prawidłowym sporządzaniem jednostkowych sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych gminy,
 24. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i ich terminowe przekazywanie,
 25. współpraca z głównymi księgowymi jednostek organizacyjnych gminy,
 26. nadzór nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań windykacyjnych,
 27. nadzór nad terminowym ściąganiem należności, dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 28. współpraca z innymi referatami w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków z dofinansowaniem unijnym i zewnętrznym,
 29. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników podległych:
 1. udział w rekrutacji nowych pracowników,
 2. wprowadzanie nowego pracownika w zakres obowiązków, w tym przeszkolenie na stanowisku pracy,
 3. planowanie i udzielanie urlopów,
 4. planowanie szkoleń zewnętrznych,
 5. udział w okresowej ocenie pracowników,
 6. przestrzeganie polityki organizacji dotyczącej zarządzania ryzykiem

w zakresie mającym wpływ na pełnione obowiązki,

 1. składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, w czasie nieobecności Skarbnika, w ramach posiadanych upoważnień,
 2. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Dokumenty można składać do w terminie do dnia 31.01.2023 r., do godziny 11:00. Więcej informacji na https://bip.gminawolin.pl/strony/16567.dhtml

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Usługi zastąpią służbę

Goleniów. Z Dorotą Rybarską-Jarosz, która kieruje Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w urzędzie marszałkowskim w Szczecinie, rozmawiamy o tym, dlaczego i jak CUS zastąpi w Goleniowie OPS.

Opublikowane

w dniu

Nasza rozmówczyni tłumaczy powody dla jakich warto przeprowadzić pilotażowy projekt zastąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Usług Społecznych. Dowiadujemy się też od niej o gwałtownych zmianach jakie zachodzą w naszym społeczeństwie, powodujących konieczność zastępowania tradycyjnych więzi rodzinnych i społecznych, instytucjonalnymi, a nawet komercyjnymi usługami. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – „CUS za OPS”

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Z bankowości do PGK

Goleniów. Nowy prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. swoją pracę w Goleniowie rozpoczyna od kryzysu śmieciowego.

Opublikowane

w dniu

W rozmowie z nami przedstawia swoją karierę zawodową i doświadczenie, które wykorzysta w kierowaniu komunalną spółką. Mówi o jej aktualnej kondycji i możliwościach rozwoju – w tym o współpracy z CZG R-XXI, budowie spalarni i bazy przeładunkowej na terenie PGK. Odnosi się też obszernie do kryzysu „śmieciowego” w gminie i tego jak on wpływa na pracę spółki oraz jej najbliższą przyszłość. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – https://goleniowska.com/pgk-w-kazdej-chwili-jestesmy-gotowi-odbierac-smieci/

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie