Connect with us

Powiat

Starostwo się zamyka

Powiat. Starosta zdecydował wczoraj o zawieszeniu do odwołania bezpośredniej obsługi interesantów. Pozostaje kontakt telefoniczny, internetowy, pocztowy lub przez specjalna urnę wystawiona w holu starostwa.

Opublikowane

w dniu

Jak zapowiada starosta, sprawy będą załatwiane dłużej także z powodu objęcia „kwarantanną” składanych do starostwa dokumentów. Szczegóły ogłoszenia starosty dotyczące poszczególnych wydziałów w materiale poniżej:

„Od dnia 21 kwietnia 2020 r. ustala się następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu:

 1. W budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie sprawy załatwiane będą telefonicznie,
  drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy epuap. W szczególnych przypadkach
  osobiście po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
 2. Składanie wniosków jest możliwe wyłącznie poprzez wrzucenie zabezpieczonych
  dokumentów do stojącej w holu głównym budynku URNY. Biuro Obsługi
  Interesantów nie przyjmuje żadnych dokumentów bezpośrednio od interesantów. W celu
  usprawnienia komunikacji prosimy o podanie na wniosku numeru telefonu do kontaktu.
 3. Sprawy załatwione (dokumenty) będą odsyłane interesantom pocztą tradycyjną lub
  ewentualnie wydawane osobiście po uprzednim umówieniu terminu.
 4. Korzystanie z Punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego może
  odbywać się w innych formach niż kontakt bezpośredni (email, telefon, epuap) po
  uprzednim złożeniu wniosku o udzielenie porady na odległość na adres:
  poradyprawne@powiat-goleniowski.pl (wniosek do pobrania na stronie Powiatu
  Goleniowskiego:
  https://www.powiat-goleniowski.pl/material,nieodplatna-pomoc-prawna,7432.html
  Dla osób wykluczonych cyfrowo istnieje możliwość zgłoszenia potrzeby skorzystania z
  poradnictwa po uprzednim zgłoszeniu tego faktu telefonicznie do BOI (91 471 02 65).
 5. W miarę możliwości proszę wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji
  z urzędem: telefonicznie, przez ePUAP, pocztą tradycyjną lub w wybranych sprawach na
  podane niżej adresy email.
 6. Numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa znajdują się na
  stronie biuletynu informacji publiczne Starostwa pod adresem:
  http://spow.goleniow.ibip.pl/public/
 7. W związku z zaistniałą sytuacją nie należy obawiać się konsekwencji wynikających
  z niedotrzymania obowiązujących terminów.
 8. Zasady funkcjonowania poszczególnych Wydziałów przedstawiają się następująco:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 1. Wszystkie wnioski dotyczące zadań z zakresu działania Wydziału Komunikacji można
  składać za pośrednictwem poczty (oryginały dokumentów), platformy e-puap lub
  poprzez wrzucenie zabezpieczonych dokumentów do urny stojącej
  w holu głównym budynku starostwa.
 2. Dokumenty koniecznie należy spiąć/włożyć w koszulkę foliową/teczkę/ w inny sposób
  zabezpieczyć przed rozsypaniem dokumentów i wrzucić do urny stojącej w
  przedsionku wejścia do Starostwa. Tablice rejestracyjne (jeśli są elementem
  składanych dokumentów) należy zostawić w kartoniku stojącym obok urny na
  dokumenty. Dokumenty muszą być złożone w oryginałach.
 3. Po załatwieniu sprawy dokumenty zostaną odesłane za pośrednictwem poczty na
  adres wskazany we wniosku lub będzie można odebrać je osobiście po
  wcześniejszym umówieniu terminu.
 4. Dla sprawnej komunikacji prosimy więc o pozostawienie we wniosku numeru telefonu
  lub adresu e-mail. . Pracownik zajmujący się sprawą zadzwoni lub napisze na
  wskazany adres mailowy celem umówienia terminu odbioru. W przypadku braku
  takiego kontaktu dokumenty zostaną odesłane za pośrednictwem poczty.
  Z uwagi na konieczność poddania dokumentów „kwarantannie” oraz ograniczoną liczbę
  pracowników cala procedura może potrwać kilka dni.
  Dodatkowo uruchamiamy dla Państwa adres mailowy: wk@powiat-goleniowski.pl , na
  który w drodze wyjątku spowodowanego zaistniałą sytuacją, można składać wnioski o
  zgłoszeniu zbycia i nabycia pojazdu (bez rejestracji) dołączając kopię wniosku i kopię umowy
  kupna/sprzedaży pojazdu.
  Wniosek zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu jest do pobrania na stronie internetowej
  Starostwa Powiatowego w Goleniowie:
  http://spow.goleniow.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=324102
  Wszystkie inne druki z zakresu działania Wydziału Komunikacji również dostępne są na
  stronie internetowej starostwa:
  http://spow.goleniow.ibip.pl/public/?id=204531
  Dodatkowe informacje z zakresu działania Wydziału Komunikacji mogą Państwo uzyskać
  pod numerami telefonów
  914710231 – rejestracja pojazdów, SKP i OSK
  914710287 – prawa jazdy, transport drogowy i usuwanie pojazdów.
  Filia Wydziału w Nowogardzie zostaje zamknięta do odwołania.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Zabezpieczone dokumenty w niżej wymienionych sprawach należy wrzucać do
stojącej w holu głównym budynku URNY:

 1. Wnioski o pozwolenie na budowę/rozbiórkę wraz z załącznikami.
 2. Zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, rozbiórkę, zmianę sposobu
  użytkowania wraz z załącznikami.
 3. Wnioski o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali wraz z załącznikami.
 4. Wnioski o wydanie dziennika budowy.
 5. Wnioski o potwierdzenie ostateczności decyzji – wraz z decyzją.

Wszelkie informacje do postępowań będących w toku należy uzgadniać telefonicznie
z pracownikiem prowadzącym sprawę. Numery telefonów zamieszczone są na stronie
internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Goleniowie.
Uzupełnianie wniosków i zgłoszeń – pismo z wyszczególnieniem uzupełnianych
dokumentów. Dokumentacja projektowa uzupełniana po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
(dnia, godziny, miejsca i sposobu) z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Decyzje o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, zmianę sposobu użytkowania, dzienniki budowy
będą wysyłane pocztą. Projekty budowlane stanowiące załączniki do decyzji będą
wydawane z chwilą uprawomocnienia decyzji, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z
pracownikiem prowadzącym sprawę.
Druki wniosków, zgłoszeń, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane dostępne są na stronie internetowej BIP Starostwa
Powiatowego w Goleniowie w zakładce Wydziału Architektury i Budownictwa.

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

Sprawy związane z obsługą interesanta w zakresie kompetencji Wydziału prosimy składać
do urny, kierować pod adres e- mail: wgkik@powiat-goleniowski.pl bądź telefonicznie:

 • sporządzanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów tel. 91 471 02 75
 • sporządzanie kopii map zasadniczych oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej tel. 91 471 02
  76
 • obsługa geodetów (udostępnianie materiałów) tel. 91 471 02 77
 • zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych tel. 91 471 02 72
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej tel. 91 471 02 73
 • weryfikacja dokumentacji geodezyjnej tel. 91 471 02 71

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Do odwołania w siedzibie Zespołu (przy ul. Niepodległości 1) nie będą przyjmowane
wnioski w celu wydania orzeczenia, legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty
parkingowej.
Wnioski w w/w sprawach oraz pisma kierowane do Zespołu można składać w budynku
Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1. poprzez wrzucenie do urny.
Wszelkie informacje związane z procesem orzekania będą udzielane wyłącznie telefonicznie
pod numerem telefonu 91 418 36 08 w godz. 07.30-15.30.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Sprawy i pytania z zakresu kompetencji Wydziału można załatwiać telefonicznie pod
numerami: 91 471 02 38,
91 471 02 39,
91 471 02 40
lub za pośrednictwem email: wgn@powiat-goleniowski.pl

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydawanie :
? zaświadczeń dotyczących uproszczonego planu urządzenia lasu
? kart wędkarskich
? rejestracji sprzętu pływających
odbywać się będzie po uprzednim umówieniu.
? decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów
odbywać się będzie za pośrednictwem poczty lub platformy epuap.
Wydział udziela informacji telefonicznie pod numerami:
91 471 02 37, w sprawach:
? kart wędkarskich
? rejestracji sprzętu pływającego
? zaświadczeń dotyczących uproszczonego planu urządzenia lasu
? wyłączenia z produkcji rolnej
91 471 02 37, w sprawach:
? zezwoleń dotyczących gospodarki odpadami
? zaświadczenia dotyczące uproszczonego planu urządzenia lasu
91 471 02 36 , w sprawach:
? pozwoleń na emisje gazów i pyłów
? zgłoszeń instalacji

WYDZIAŁ DRÓG POWIATOWYCH I INWESTYCJI

Udziela informacji telefonicznie, pod numerami:
91 47 10 291, w sprawach:
? Uzgodnienia lokalizacji infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami,
? Uzgodnienia lokalizacji zjazdu,
? Zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót / urządzenia wbudowane,
? Zezwolenia na przejazd nienormatywny.
91 47 10 293, w sprawach związanych z zadrzewieniem.

WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydział Finansowy udziela informacji telefonicznych pod numerami telefonów:
91 471 02 14 – w sprawach należności Starostwa z tytułu opłat za:
? wieczyste użytkowanie,
? najem,
? dzierżawę,
? przekształcenie,
? odpłatne nabycie,
? trwały zarząd itp.
91 471 02 13 – w sprawach dotyczących należności Starostwa z tytułu opłat za zajęcie
pasa drogowego
91 471 02 56 – w pozostałych sprawach

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Wydział udziela informacji telefonicznych pod numerami telefonów:
91 471 02 17 oraz 91 471 02 18, oraz za pośrednictwem email: oswiata@powiatgoleniowski.pl
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA
Wydział udziela informacji telefonicznych w sprawach wiązanych z sprowadzaniem zwłok
pod numerem telefonu 91 471 02 21, dokumenty w tych sprawach prosimy przesyłać na
email: sekretariat@powiat-goleniowski.pl

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY
oraz BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Udzielają informacji telefonicznej pod numerem telefonu: 91 471 02 23, oraz za
pośrednictwem email: promocja@powiat-goleniowski.pl”

red.

powiązane – „Jedni zamykają inni ograniczają”, „Powiatowy sztab kryzysowy”

Powiat

Berlin-Kołobrzeg rowerem

Powiat. 24.05.2023r. odbyło się w urzędzie miejskim w Golczewie spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy II etapu sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego: Trasa Berlin – Szczecin – Kołobrzeg.

Opublikowane

w dniu

W spotkaniu udział wzięli mi.in: wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, wiceburmistrz gminy nowogardu, wójt gminy Przybiernów Lilia Ławicka, wiceburmistrz gminy Stepnica.

Budowa trasy Berlin – Szczecin – Kołobrzeg, która ma przebiegać przez gminy Goleniów, Stepnica, przybiernów i Nowogard, ma być finansowana z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego oraz z programu INTERRREG. Realizacja tras rowerowych prowadzona będzie przez samorząd województwa, z rolą wiodącą oraz na poszczególnych odcinkach przez inne podmioty w zależności od własności i właściwości zarządczych dla poszczególnych odcinków inwestycyjnych. Obecnie przyjęty przebieg trasy przez naszą gminę wykorzystuje starotorza dawnych linii kolejowych.

red.

powiązane – „Stepnica – Skrzydłowo rowerem”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Na weekend do Przelewic

Powiat. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego odbędzie się w sobotę i niedziele w przelewickich ogrodach.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakacie obok.

red.

powiązane – „Urodziny Goleniowa”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Przystanek „Goleniów Park” w grudniu?

Powiat. Do końca tego roku ma być gotowych kilka nowych przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, a przystanek „Goleniów Park Przemysłowy” będzie przyjmował pociągi od grudnia br.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje portal wszczecinie.pl, pierwsze przewozy SKM-ką nie w grudniu, a marcu 2024 roku. Roman Walaszkowski, dyrektor Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, ma nadzieję, że w marcu przyszłego roku, lub najpóźniej w czerwcu, uruchomiona zostanie pierwsza faza przewozów w ramach SKM. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno urząd marszałkowski informował o grudniu tego roku.

– Aby pociągi zostały uruchomione, muszą znaleźć się w rozkładzie jazdy, który jest tworzony od grudnia do grudnia. To, nie jest takie proste. Jest sporo kwestii formalnych. Trzeba zgłosić te cztery nowe przystanki, ujawnić je na liniach. Dopiero wtedy będzie można zamówić zatrzymywanie się na nich. Dlatego mowa o marcu przyszłego roku, a nie grudniu, choć jest jeden wyjątek. Jest szansa, że będzie można szybciej skorzystać z przystanku Goleniów Park – tłumaczył.

„Pokonaliśmy problemy formalne, które uniemożliwiały nam wykonanie projektu” – zapewnia Arnold Bresch, dyrektor do spraw realizacji inwestycji w PKP PLK. Pierwsze przejazdy w ramach SKM mają rozpocząć się nie w grudniu tego roku, a marcu przyszłego.

O najnowszych pracach przy budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej opowiedzieli w środę przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych oraz wykonawcy inwestycji. Przy okazji zaprezentowali postęp prac na jednym z zupełnie nowych przystanków – Szczecin Łasztownia.

– Plac budowy, który wreszcie funkcjonuje po wielu miesiącach prowadzenia sporów z wykonawcą na temat zakresu prac. Pokonaliśmy problemy formalne, które uniemożliwiały nam wykonanie projektu i uzyskanie pozwoleń na budowę. W tej chwili wykonawca jest zmobilizowany – zapewnił Arnold Bresch, dyrektor ds. realizacji inwestycji w PKP PLK.

„Jeden z najbardziej nietypowych przystanków”

– To jeden z bardziej nietypowych przystanków dla całej inwestycji. Ze względu na bardzo złe warunki gruntowe musieliśmy wykonać mikropale, których łączna długość przekroczyła 3 tysiące metrów. Obecnie jesteśmy na etapie budowy płyty, która będzie częścią fundamentu pod nawierzchnie peronową – mówił Łukasz Ktacz, dyrektor kontraktu z ramienia Trakcji S.A.

Peron na Kępie Parnickiej będzie miał długość około 130 metrów. Wyposażony zostanie w 50-metrową wiatę przystankową, małą architekturę, system informacji pasażerskiej i monitoringu.

Nie tak źle na trasie w kierunku Polic

– Do końca tego roku zakończone mają zostać wszystkie inwestycje samorządowe (infrastruktura wokół przystanków – red.) oraz w ponad 90 procentach inwestycje kolejowe na trzech liniach – w kierunku Gryfina, Goleniowa i Stargardu – dodał Roman Walaszkowski, dyrektor Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Szczecińska Kolej Metropolitalna będzie obsługiwać łącznie 40 przystanków, z których spółka Trakcja realizuje 27. Siedem z nich ma być gotowych jeszcze w tym roku – Łasztownia, Gryfino (peron nr 2), Czepino, Daleszewo, Podjuchy, Żydowce i Dunikowo.

Obecnie najbardziej opóźnione są prace na linii nr 406 w kierunku Polic. Ale i tutaj prace postępują – Trakcja S.A. prowadzi roboty związane z budową peronów na przystankach Szczecin Żelechowa, Szczecin Drzetowo, Szczecin Golęcin i Szczecin Skolwin.

– Na stacji Szczecin Skolwin zakończono już prace przy budowie torów nr 1, 3 i 5 – informuje Bartosz Pietrzykowski, rzecznik prasowy PKP PLK. – Prace torowe postępują na odcinku Szczecin Niebuszewo – Szczecin Gocław oraz Szczecin Skolwin – Police, gdzie rozpoczęto zbijanie pali pod konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej.

Trwają „trudne rozmowy o wspólnym bilecie”

Zgodnie ze złożonym do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wnioskiem o fazowanie projektu, zakończenie wszystkich robót planowane jest na przełom II i III kwartału 2025 roku.

Do końca 2025 roku przewidziane jest uzyskanie wymaganych certyfikatów i dopuszczeń. Prace na liniach do Gryfina i Goleniowa mają zakończyć się w tym roku, a w Szczecinie Dąbiu i Szczecinie Zdrojach – do końca 2024 roku z uwagi na prowadzoną przez Wody Polskie budowę mostu kolejowego nad Regalicą.

Obecnie cały czas prowadzone są również rozmowy w sprawie wspólnego biletu. Termin jego wprowadzenia oraz wysokości taryf nie są jeszcze znane. – To bardzo trudne rozmowy, ponieważ związane z pieniędzmi – przyznał Roman Walaszkowski. – Sytuacja finansowa samorządów nie jest najlepsza, ale mam nadzieję, że wszyscy dojdziemy do porozumienia.

„Nie mogliśmy dopuścić do upadku tak znanej marki”

Przypomnijmy, że PKP PLK przez wiele miesięcy nie mogła dojść do porozumienia z Trakcją S.A. Warszawska spółka skarżyła się na przeszkody, które miały uniemożliwiać jej „podjęcie prac oraz uzyskanie pozwoleń na budowę”. Winą za opóźnienia obarczała PKP PLK, zarzucając przy tym „brak współdziałania”.

Na najbardziej sporne odcinki (łącznie około 2,5 kilometra) wprowadzono wykonawcę zastępczego. Dodatkowo, w lipcu ubiegłego roku PKP PLK podpisały umowę objęcia akcji Trakcji, która wpadła w kłopoty finansowe.

– Zmiany własnościowe u wykonawcy były niezbędne. Nie mogliśmy dopuścić do upadku tak znanej marki na rynku budowlanym. Miałoby to negatywny wpływ na całą branżę budowlaną – tłumaczył Arnold Bresch.

„Wszystko jest teraz w rękach wykonawcy”

Problemy na linii Trakcja S.A. – PKP PLK doprowadziły do opóźnień budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Inwestycji groziło widmo utraty ponad pół miliarda unijnego finansowania.

– Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego udało nam się doprowadzić do możliwości fazowania projektu. Wszystko jest teraz w rękach wykonawcy – podkreślił Arnold Bresch.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli ze stycznia 2023 roku, koszt budowy SKM wynosi 1,184 miliarda złotych.

red.

powiązane – „SKM w grudniu?”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie