Connect with us

Przybiernów

Sesja za tydzień

Przybiernów. Sesja rady gminy
w Przybiernowie odbędzie się 23 czerwca br. o godz. 9
00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Przybiernowie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

W porządku obrad m.in.:

 • Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy za rok 2019.
 • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie za 2019 r.
 • Sprawozdanie z realizacji zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 r.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej.
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi
  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  w 2019 roku.
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
  zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV
  Morzyczyn – Recław,
 • zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz
  wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
 • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
 • udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację
  zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej staży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”,
  -udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na
  realizację zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej staży pożarnej
  włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”,
 • zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2020 rok,
 • zmiany uchwały Nr IX/79/19 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2020-2033.

red.

powiązane – „Wibratory sejsmiczne w gminach”

Przybiernów

MOP Przybiernów

Przybiernów. Przy trasie S3 powstaje Miejsce Obsługi Podróżnych w Przybiernowie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedzieli przedstawiciele GDDKiA, MOP Przybiernów będzie oddany w dwóch fazach – najpierw parking i toalety, później stacja paliw i gastronomia. Na stacje paliw i gastronomie kierowcy będą musieli trochę poczekać. Jak długo? – nie wiadomo. Na pewno dłużej niż rok, już po oddaniu trasy budowanego właśnie odcinka trasy S3 Miękowo – Brzozowo. Zarówno operator stacji paliw jak i gastronomi będą wyłonienie w przetargu. Przypomnijmy, że dawno oddany do eksploatacji odcinek S3 Gorzów – Zielona Góra do dzisiaj nie ma stacji paliw i gastronomi w MOP, a same MPO powstały już po oddaniu tego odcinka trasy do użytku.

red.

powiązane – „S3 Miękowo-Brzozowo”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

S3 Miękowo-Brzozowo

Przybiernów. S3 na tym odcinku powstaje zgodnie z planem.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Zarówno przebieg drogi głównej, dróg wspomagających oraz budowa obiektów inżynieryjnych są widoczne dla każdego przejeżdżającego. Większość prac koncentruje się w gminie Przybiernów. Na zdjęciach poniżej pokazujemy włączenie w obwodnicę Parłówka, węzeł Przybiernów oraz węzeł Babigoszcz.

red.

powiązane – „PRD Nowogard na S3”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Fiszka inwestycyjna w Czarnogłowach

Przybiernów. Co to jest fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego?

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Na stronie gminy można przeczytać taka infomację:

„W dniu 17 czerwca 2020r. podpisana została umowa z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie w zakresie usług społecznych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. W zakresie umowy wdrożone zostaną działania animacyjne służące włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym. Inicjatywa oparta jest na fiszce przedsięwzięcia inwestycyjnego o tytule „Budowa oświetlenia przy drodze do jeziora i terenu nad jeziorem w Czarnogłowach w celu zwiększenia bezpieczeństwa”. Gmina Przybiernów na realizację zadania otrzyma 21.500 zł z terminem zakończenia do 30.11.2020r. Pozostałe środki zapewnione zostaną z budżetu gminy.”

Ciekawe o co chodzi – czy w Czarnogłowach powstanie nowe oświetlenie, czy tylko jego tajemnicza fiszka?

red.

powiązane – „Korzystne wyburzenie”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie