Connect with us

Przybiernów

Sesja za tydzień

Przybiernów. Sesja rady gminy
w Przybiernowie odbędzie się 23 czerwca br. o godz. 9
00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Przybiernowie.

Opublikowane

w dniu

W porządku obrad m.in.:

 • Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy za rok 2019.
 • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie za 2019 r.
 • Sprawozdanie z realizacji zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 r.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej.
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi
  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  w 2019 roku.
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
  zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV
  Morzyczyn – Recław,
 • zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz
  wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
 • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
 • udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację
  zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej staży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”,
  -udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na
  realizację zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej staży pożarnej
  włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”,
 • zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2020 rok,
 • zmiany uchwały Nr IX/79/19 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2020-2033.

red.

powiązane – „Wibratory sejsmiczne w gminach”

Przybiernów

Zakaz na jeziorach

Przybiernów. Radni powiatowi uchwalili wczoraj zakaz dotyczący jezior w Czarnogłowach.

Opublikowane

w dniu

Chodzi o jeziora Czarnogłowy Duże i Średnie, a dotyczy zakazu używania silników spalinowych na tych jeziorach.

red.

powiązane – „Reaktor w sąsiedztwie”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Zabytki do remontu

Przybiernów. Gmina Przybiernów złożyła wnioski na remont ośmiu obiektów w programie „Polski Ład”.

Opublikowane

w dniu

Chodzi o kościoły w:

Przybiernowie – kwota wnioskowanych środków – 3.500.000,00 zł
Łoźnicy – kwota wnioskowanych środków – 490.000,00 zł
Włodzisławiu – kwota wnioskowanych środków – 449.800,00 zł
Rzystnowie – kwota wnioskowanych środków – 500.000,00 zł
Dziśnie – kwota wnioskowanych środków – 3.430.000,00 zł

oraz:

pałac w Łoźnicy – kwota wnioskowanych środków – 3.500.000,00 zł
budynek po dawnej szkole w Budzieszewicach – kwota wnioskowanych środków – 3.500.000,00 zł
budynek „Starego Młyna” w Babigoszczy – kwota wnioskowanych środków – 2.756.351,74 zł

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

red.

powiązane – „Zumba ma powodzenie”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Zumba ma powodzenie

Przybiernów. Dużym powodzeniem cieszą się organizowane od niedawna w Gminnym Ośrodku Kultury zajęcia z zumby.

Opublikowane

w dniu

Zajęcia, które prowadzi Katarzyna Bindas, odbywają się w każdy poniedziałek, od godz. 19.30. Póki co zainteresowanie pań, które w ten sposób chcą nie tylko potańczyć, ale zadbać o zdrowie i kondycję, nie słabnie. Wręcz przeciwnie, chętnych nie brakuje – chcą nawet większej sali.

Wszystkim uczestniczkom zajęć zumby życzymy zatem wytrwałości i dobrej zabawy podczas kolejnych treningów!

red.

powiązane – „W kwietniu zakończenie”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie