Connect with us

Przybiernów

Sesja za tydzień

Przybiernów. Sesja rady gminy
w Przybiernowie odbędzie się 23 czerwca br. o godz. 9
00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Przybiernowie.

Opublikowane

w dniu

W porządku obrad m.in.:

 • Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy za rok 2019.
 • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie za 2019 r.
 • Sprawozdanie z realizacji zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 r.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej.
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi
  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  w 2019 roku.
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
  zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV
  Morzyczyn – Recław,
 • zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz
  wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
 • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
 • udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację
  zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej staży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”,
  -udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na
  realizację zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej staży pożarnej
  włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”,
 • zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2020 rok,
 • zmiany uchwały Nr IX/79/19 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2020-2033.

red.

powiązane – „Wibratory sejsmiczne w gminach”

Przybiernów

Więcej trybun

Przybiernów. 12 kwietnia 2024r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Przybiernów – dotacji na remont trybun na przyszkolnym boisku w Przybiernowie.

Opublikowane

w dniu

jak podaje gmina, w okresie wakacyjnym zostanie przeprowadzony ich remont, który należy rozliczyć do końca roku. Dofinansowanie w wysokości 40.000 zł a Województwa Zachodniopomorskiego przy udziale własnym gminy w wysokości 60.000 zł zakłada wykonanie 3 rzędów siedzisk, oczyszczenie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchnia z kostki brukowej.

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Kościół do remontu

Przybiernów. Dzisiaj zostało ogłoszone postępowanie, które ma wyłonić wykonawcę robót budowlanych dla zadania pn. „Remont kościoła filialnego pw. św. Stanisława Kostki w Rzystnowie”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, inwestorem jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Żarnowie. Zadanie możliwe jest do wykonania dzięki pozyskanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przez gminę Przybiernów.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych mających za zadanie ochronę zabytkowego kościoła filialnego pw. św. Stanisława Kostki w Rzystnowie, jako obiektu dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. „Remont kościoła filialnego pw. św. Stanisława Kostki w Rzystnowie”, dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Remont kościoła w zakresie zapytania ofertowego obejmuje w szczególności:

Remont pokrycia dachu nawy kościoła
Remont murów -gzymsów, ścian, ceglanych szczytów i sterczyn od strony wschodniej i zachodniej
Remont elewacji kościoła
Remont drewnianej konstrukcji wieży kościoła,
Remont schodów prowadzących na chór kościoła,
Wzmocnienie fundamentów
Wymianę wszystkich obróbek blacharskich
Montaż orynnowania i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej
Wykonanie instalacji odgromowej
Wymiana i renowacja zachowanej oryginalnej stolarki drzwiowej.
Czynności remontowa mają zakończyć się do końca 2024 r.

Termin składania ofert mija 21 maja 2024 r.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Zniczodzielnie

Przybiernów. Trzy zniczodzielnie stanęły na cmentarzach w Przybiernowie, Rzystnowie i Łoźnicy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, To odpowiedź na złożony wniosek – zamiast wyrzucać szklane znicze, można je zostawić dla innych odwiedzających. To szczególnie pomocne dla tych, dla których zakup zniczy wiąże się z dużymi kosztami. A także sposób na ograniczenie ilość odpadów.

Punkt narzędziowy został wyposażony w narzędzia i przyrządy niezbędne do utrzymania grobów w należytym porządku.

Jeśli ta inicjatywa będzie cieszyła się zainteresowaniem, zniczodzielnie pojawią się na innych cmentarzach w gminie, jeśli mieszkańcy będą tego chcieli.

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie