Connect with us

Nowogard

Separacja kanalizacji

Nowogard. Koszt skanalizowania miasta z rozdziałem na sieć deszczową i sanitarną gmina ocenia na ponad 60 mln zł.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, sieć kanalizacyjna Nowogardu w większości pochodziła sprzed II wojny światowej i była to przede wszystkim kanalizacja burzowa, która w żaden sposób nie była przystosowana do pełnienia obecnej roli sieci deszczowo-kanalizacyjnej. Zbudowana z cegieł o małym przekroju sprawiała, że przy dużych i nagłych opadach deszczu, nie była ona w stanie odbierać gromadzącej się wody.

Rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej to konieczność w dzisiejszych czasach. Nie da się wszystkiego zrobić od razu. Koszt skanalizowania miasta z rozdziałem na sieć deszczową i sanitarną zdaniem ekspertów to ponad 60 mln zł. Obecnie rozdział kanalizacji na terenach przy jeziorze znacząco uległ poprawie za sprawą zrealizowanych, będących w trakcie i na etapie przygotowania inwestycji kanalizacyjnych miasta. W sumie w latach 2011 – 2020 zrealizowano 7 etapów inwestycji pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej”:

  1. 2011 – (I) wykonano kanał sanitarny w ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, kanał deszczowy na placu Szarych Szeregów oraz zamontowano separator przy restauracji Neptun za kwotę 436.650 zł.
  2. 2012 – (II) wykonano odcinek kanalizacji deszczowej wzdłuż murów obronnych, przebudowano istniejący kanał deszczowy zamieniając go na kanał o większej średnicy z o 200 na o 400, wykonano nowy kanał deszczowy na placu Szarych Szeregów oraz zamontowano 5 separatorów na terenach zielonych nad jeziorem za łączną kwotę 480.000 zł.
  3. 2013 – (III) wybudowano odcinek kanału deszczowego w ul. Zielonej przy restauracji Przystań oraz separator na zieleńcu przy jeziorze za kwotę 119.407 zł.
  4. 2014 – (IV) wykonano odcinek kanalizacji deszczowej wraz z separatorem w ul. Zielonej (dojazd do posesji 6-6b) oraz w parkingu tej ulicy za kwotę 210.330 zł.
  5. 2015 – (V) wybudowano kanalizację deszczową w ul. Kazimierza Wielkiego wraz z separatorem zlokalizowanym przy linii brzegowej jeziora za łączną kwotę 239.333 zł.
  6. 2016 – (VI) wybudowano kanalizację deszczową w ul. Ludwika Waryńskiego wraz z podczyszczalnią wód opadowych (separatorem) za kwotę 238.620 zł.
  7. 2017 – (VII) wybudowano kanalizację deszczową w ul. Zielonej oraz zamontowano 2 separatory za łączną kwotę 664.802 zł.

Gmina złożył wniosek do wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie rozdziału sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na ulicy Kilińskiego. Całkowita kwota dofinansowania planowanej inwestycji w formie pożyczki to 1 119 862,34 zł. Z czego 30% kwoty dofinansowania jest umarzalne, a jest to blisko 336 tysięcy zł. Oprocentowanie pożyczki to 0,05 %. Zgoda na przyznanie środków już jest – teraz potrzeba zgody radnych.

Po wykonaniu tej inwestycji pozostanie jeszcze ostatni etap składający się z dwóch studni przy „Okrąglaku” i jednej przy restauracji „Przystań”.

Dotychczas Gmina przeprowadziła prace na obszarze od kąpieliska miejskiego do parkingu przy restauracji Przystań oraz w ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Waryńskiego i w ul. Zielonej. Pozostał jeszcze do uporządkowania problem z kanalizacją na terenie z budynkami, należącymi dawniej do krochmalni oraz ul. Jana Kilińskiego.

Budowa instalacji kanalizacyjnej w dużym znaczeniu wpływają na poprawę warunków środowiskowych w jeziorze nowogardzkim oraz na terenach przyległych. Ścieki nie trafiają już bezpośrednio do jeziora a do poszczególnych separatorów. Separatory są czyszczone raz do roku. Praktycznie wszystkie dzikie, nielegalne przyłącza, które wpadały bezpośrednio do jeziora zostały już usunięte przez PUWiS. Jezioro nowogardzkie jest to stały, nieprzepływowy zbiornik wodny. Co za tym idzie naturalne środowisko rozrodcze glonów i roślinności. Inwestycje kanalizacyjne z pewnością poprawiły ekosystem jeziora, które z roku na rok staje się czyściejsze, a woda w nim uzyskuje bardzo dobre wyniki podczas prowadzonych systematycznych badań biologiczno chemicznych.

red.

powiązane – „350 tys zł deficytu i podwyżki”

Nowogard

Stadion odebrany

Nowogard. Stadion Miejski przestał być użytkowany przez Ludowy Klub Sportowy ”POMORZANIN”.

Opublikowane

w dniu

W tej sprawie gmina wydała komunikat:

„…informujemy, iż w dniu 31 stycznia br. została wypowiedziana umowa użyczenia Stadionu Miejskiego w Nowogardzie, zawarta 10.04.2013 r. pomiędzy Gminą Nowogard a Ludowym Klubem Sportowym ”POMORZANIN” Nowogard.
Przyczyną tego był sposób użytkowania obiektu przez Klub, który był sprzeczny z umową, t.j. nie wykonywano obowiązku należytego i uporządkowanego utrzymania terenu i budynków oddanych w użyczenie (§ 5 ust. 1 umowy użyczenia). Biorący w użyczenie dopuścił się do powstania szkód w płycie boiska oraz ogrodzeniu, nie dozorował nieruchomości w sposób dostateczny, nie przeprowadzał niezbędnych napraw i prac wymaganych dla bieżącego utrzymania nieruchomości w stanie należytym.
Ponadto, Klub udostępniał stadion na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Gminy Nowogard, co stanowiło naruszenie zapisu § 7 umowy użyczenia.
W związku z powyższym, Gmina Nowogard wezwała Ludowy Klub Sportowy „Pomorzanin” do zwrotu nieruchomości stanowiącej przedmiot użyczenia, wyznaczając termin na protokolarne wydanie nieruchomości na dzień 13.02.2023 r. o godz 16:00.
W związku z faktem, iż w wyznaczonym dniu nikt z Klubu się nie stawił, ponowiono jeszcze wezwanie dwukrotnie – 28 lutego oraz 6 marca. W tych terminach również nikt z reprezentujący Klub Pomorzanin się nie stawił. Prezes Pomorzanina swoją nieobecność tłumaczył sprawami rodzinnymi i zawodowymi.
Ostatecznie, w dniu 17 marca, w obecności gospodarza stadionu Pana Andrzeja Skórniewskiego, przeprowadzono inwentaryzację obiektu oraz dokonano spisu z natury. Aktualnie trwają prace nad protokołem odbioru obiektu, sporządzanym przez Komisję w składzie:
Jarosław Soborski – przewodniczący.
Ewa Pieńkowska – członkini.
Adam Aniuksztys – członek.
Formalne podpisanie protokołu odbioru stadionu z Prezesem Marcinem Skórniewskim ma nastąpić do końca marca br. W odbiorze udział wezmą ponadto Kierownik Budowy boiska z sztuczną nawierzchnią: Andrzej Ebertowski (firma „ELSIK”) oraz Mieczysław Grzebielucha – Koordynator (Inspektor Nadzoru).
Tym samym, stadion miejski w Nowogardzie przechodzi do dyspozycji Gminy Nowogard i podlega wyłącznie Burmistrzowi Nowogardu.
Wszelkie uzgodnienia dotyczące udostępniania obiektu muszą być prowadzone za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Nowogardzie – Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu, tel. 913926237/293, e-mail: promocja@nowogard.pl
Jednocześnie, Gmina Nowogard zaprasza osoby chętne do kontaktu w sprawie zatrudnienia jako administrator/gospodarz stadionu – tel. 913926237/293, e-mail: promocja@nowogard.pl.”

red.

powiązane – „Termomodernizacja i lądowisko”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Termomodernizacja i lądowisko

Nowogard. Na ostatniej sesji rady miejskiej podjęto uchwały w sprawie termomodernizacji szpitala i budowy lądowiska dla helikopterów.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, termomodernizacja szpitala, a szczególnie starej jego bryły, laboratorium oraz budynku administracyjnego, gdzie na dole znajduje się przychodnia przyszpitalna uzyskała pieniądze z programu rządowego Polski Ład. Pierwotnie we wniosku o dofinansowanie były trzy budynki: szpital, SP nr 3 oraz budynek Urzędu Miejskiego, gdzie znajduje się Urząd Stanu Cywilnego. Jednak otrzymana kwota blisko 5 mln zł była za mała, aby zrealizować te inwestycje. Ogłoszony przetarg pokazał, że na dziś potrzeba by było aż 20 mln zł. Na szczęście ustawa została zmieniona i można było zmienić we wniosku zasięg inwestycji – uznano, że szpital jest priorytetem.

Ruszy też budowa lądowiska przyszpitalnego na terenie „Smoczaka”. Pieniądze na ten cel, w wysokości 1 mln zł, pochodzą z wygranego konkursu, w którym gmina wzięła udział – chodzi o największej liczbie zaszczepionych na COVID-19.

Budowa lądowiska sprawi, że nowogardzki szpital zyska kolejne możliwości rozwoju (m.in. utworzenie SOR-u) oraz wrośnie znaczenie szpitala, a co za tym idzie – większe dofinansowanie z NFZ. Skróci też znacznie czas transportu chorego np. z zawałem serca do szpitala w Szczecinie do 16-18 minut.

red.

powiązane – „Przebudowa łącznika”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Rewitalizacja alei

Nowogard. Średniowieczna aleja łącząca ulice Zamkową i Kowalską w Nowogardzie zostanie zrewitalizowana.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje Radio Szczecin, próbę jej przywrócenia podjęli miejscy radni, którzy posadzili już na niej 24 lipy.

  • Kiedyś, przed wojną, ale też po wojnie była tu piękna aleja obsadzona drzewami. To była reprezentacyjna aleja łącząca w średniowieczu zamek znajdujący się na miejscu obecnego Zakładu Karnego z nowogardzkim kościołem, czyli dwa najważniejsze kiedyś miejsca w mieście. Niestety, w ostatnich latach to miejsce uległo degradacji, jest zaniedbane – mówił radiu radny Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Nieradka.

Przy sadzeniu drzew pomagała młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie. Zdaniem znawców przyrody pierwsze kwiaty na posadzonych drzewach powinny pojawić się w ciągu najbliższych siedmiu lat.

red.

powiązane – „Przebudowa łącznika”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie