Connect with us

Goleniów

Sąd Rejonowy – otwarcie z mocnymi ograniczeniami

Goleniów. Prezes Sądu Rejonowego w Goleniowie Aneta Iglewska-Wilczyńska wydała nowe zarządzenie regulujące prace tego sądu.

Opublikowane

w dniu

To zarządzenie z dnia 22 mają br określa zasady na jakich można teraz przebywać w obu budynkach sądu. Wprowadzają one wiele ograniczeń, z którymi lepiej się zapoznać przed planowaną wizytą w sądzie czy to rozprawie, czy w charakterze interesanta lub publiczności.

„Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 33/20
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Goleniowie
z dnia 22 maja 2020 r.
o zasadach pracy Sądu w okresie epidemii koronawirusa COVID-19
(wyciąg)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/klientów:

 1. W sądzie może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w rozprawach osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Osoby wchodzące do sądu poddają się pomiarowi temperatury ciała; w przypadku podwyższonej temperatury, powyżej 37,5 stopnia, lub odmowy poddania się badaniu nie będą wpuszczone do budynku.
 3. Zakazuje się wstępu do budynku osób, które nie zostały wezwane lub zawiadomione o czynnościach oraz w celu załatwienia sprawy w sądzie. Osoba wezwana lub zawiadomiona może być wpuszczona do budynku nie wcześniej niż na 5 minut przed wyznaczoną godziną.
 4. Osoba stawiająca się bez wezwania w celu załatwienia sprawy wskazuje powód wizyty pracownikowi ochrony i jest kierowana do Biura Obsługi Interesanta, sekretariatu Wydziału V Ksiąg Wieczystych lub Biura Podawczego. Przy stanowisku obsługi interesanta może znajdować się tylko jedna osoba. Interesanci nie są przyjmowani w sekretariatach (za wyjątkiem sekretariatu ksiąg wieczystych).
 5. Do sądu mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Osłonę twarzy można zdjąć jeżeli tak zarządzi prowadzący rozprawę (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).
 6. Osoby bez osłony na usta i nos nie będą wpuszczane do budynku sądu, zostaną też wobec tych osób złożone wnioski o ukaranie.
 7. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnieni są pracownicy podczas pracy w samodzielnie zajmowanych pomieszczeniach oraz pokojach, w których przy zachowaniu odległości 1,5 m pracują cały dzień z tymi samymi osobami. Pracownicy prowadzący obsługę interesantów za dodatkową osłoną mogą korzystać z maseczki lub przyłbicy.
 8. Pracownicy ochrony prowadzą kontrolę liczby osób udających się do pomieszczeń (sala rozpraw, pokój wysłuchań, czytelnia). Do budynków sądu osoby wezwane będą wpuszczane w ilości pozwalającej na zachowanie bezpiecznego odstępu na korytarzach.
 9. Czekając na wejście na salę należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób.
 10. Przed wejściem na salę sądową uczestnicy powinni zdezynfekować ręce albo założyć rękawiczki.
 11. Z czytelni korzystać można wyłącznie po umówieniu telefonicznym lub drogą elektroniczną. Przy umawianiu wizyty, które musi nastąpić co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, należy podać przewidywany czas wizyty, nie dłuższy niż 40 minut co do jednej sprawy; w przypadku sprawy wielotomowej dopuszczalne jest umówienie wizyty dłuższej. Umówiony czas wizyty nie podlega przedłużeniu.
 12. Skrzynki podawcze umieszczone są przy wejściu do każdego budynku sądu.
 13. Skargi przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i elektronicznej. Przyjmowanie interesantów w sprawach administracyjnych jest zawieszone, sprawy tego rodzaju mogą być załatwiane w rozmowach telefonicznych.
 14. Rozprawy i posiedzenia odbywają się bez udziału publiczności. W szczególnie uzasadnionych wypadkach przewodniczący składu orzekającego może zezwolić wskazanym przez siebie osobom na obecność na rozprawie, pod warunkiem zachowania bezpiecznych odległości na sali.
 15. Nie odbywają się dyżury mediatorów.”

red.

powiązane – „Sąd – Mocne ograniczenia do 30 kwietnia”

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PSZOK zamknięty

Goleniów. Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje dla mieszkańców gminy Goleniów od soboty 18 września zamknięty do odwołania.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. Powodem jest wyczerpanie możliwości magazynowych w związku z większym niż zazwyczaj napływem odpadów, co z kolei jest związane z nieodbieraniem od kilku dni odpadów z terenu gminy przez PGK.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nowe oświetlenie

Goleniów. W kilkunastu miejscach gminy pojawi się niedługo oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na liście pierwszego etapu inwestycji związanej z oświetlaniem ciągów komunikacyjnych w gminie Goleniów znalazło się 14 pozycji:

 • przystanki autobusowe w Imnie
 • Tarnowiec – droga od przystanku do zabudowań
 • wejście do szkoły w Mostach
 • osiedle Wrzosowe w Pucicach
 • ul. Rzemieślinicza w Pucicach
 • ul. Sielankowa w Białuniu
 • Zabród
 • plac zabaw na ul. Parkowej w Załomiu
 • plac zabaw i boisko w Komarowie
 • boisko sportowe w Marszewie
 • ul. Lipowa w Lubczynie
 • Goleniów – skrzyżowanie przy Jagiełły i Słowackiego
 • Goleniów – droga SP nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Goleniów – ścieżka rowerowa przy ul. Spacerowej

Prace budowlane wykona firma Elektroinstal – PHU Jan Bagiński z Goleniowa za 747 750 zł., w terminie do 6 stycznia 2022 r. Przewidziany jest kolejny etap oświetlania ulic.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie