Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Osina

Prawie 9 mln zł dla Osiny

Osina. Rozstrzygnięto drugą edycję Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie otrzyma 2845 samorządów i związków JST – w tym prawie 9 mln zł gmina Osina. To największe dofinansowanie w naszym powiecie. Na Pomorzu Zachodnim dofinansowanych zostanie 210 inwestycji.

Opublikowane

w dniu

Na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła 'Osina’ drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 4 560 000,00 zł – inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z na terenie gminy Osina, zlokalizowanego między węzłem „Osina” drogi ekspresowej S6 , a miejscowością Węgorza o długości ca 2,4 km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną (działka nr 129/5) do m. Redostowo. Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni asfaltowej drogi wraz ze wzmocnieniem części podbudowy, wykonaniem utwardzonych poboczy gruntowych drogi, odwodnienia drogi oraz przebudowę/budowę wjazdów na drogi lokalne (leśne). Inwestycja obejmuje również budowę kanału technologicznego. Przebudowywany odcinek drogi jest częścią odcinka wyznaczonej trasy alternatywnej nad morze, stanowi również najkrótsze połączenie miejscowości Węgorza z drogą ekspresową Nr 6. Planowana inwestycja wpłynie na poprawę stanu technicznego drogi, która obecnie znajduje się w stanie katastrofalnym, gdyż 70 % nawierzchni jest nieprzejezdna z powodu jej degradacji i licznych ubytków w masie, dostosuje drogę zarówno do ruchu pojazdów osobowych jak i ciężkich, przez co inwestycja wpłynie bezpośrednio na wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi w pobliżu drogi S6. Jednocześnie inwestycja znacząco poprawi dojazd służb OSP Węgorza do zdarzeń na terenie gminy Osina i do akcji ratowniczych na drodze ekspresowej S6. Zmodernizowana infrastruktura drogowa przyczyni się ponadto do rozwoju gospodarczego gminy Osina. Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz będzie objęta nadzorem inwestorskim. Wartość inwestycji: 4.800.000,00 zł.

oraz

na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej dofinansowanie w wysokości 4 389 000,00 zł – inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 4161Z Kikorze – Jenikowo na odcinku o długości ca. 1,6 km przebiegającej przez miejscowość Osina. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni asfaltowej drogi, odcinkowe wzmocnienie podbudowy z kruszywa, przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami lokalnymi i drogą powiatową Nr 4158Z, przebudowę zjazdów i parkingów, wykonanie utwardzonych poboczy, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę odcinków sieci wodociągowej w obrębie pasa drogowego objętego inwestycją. Ponadto inwestycja obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w pasie drogowym wraz z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Stepnica o długości ca. 1,7 km. Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez miejscowość Osina, którą zamieszkuje około 30 % mieszkańców gminy. Droga wyznacza główny ciąg komunikacyjny i stanowi dojazd do budynków mieszkalnych, osiedla mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej tj.: Urzędu Gminy, świetlicy wiejskiej, biblioteki, szkoły podstawowej i przedszkola, ośrodka zdrowia oraz do podmiotów handlowych i przemysłowych, jak również terenów inwestycyjnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z drogi korzystają również pozostali mieszkańcy naszej gminy i okolicznych miejscowości, gdyż stanowi ona dojazd do miejsc pracy i do przystanku kolejowego zlokalizowanego w Osinie. W sezonie letnim wnioskowana droga stanowi alternatywną trasę dla podróżujących z południa Polski nad morze. Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz będzie objęta nadzorem inwestorskim. Wartość inwestycji: 4.620.000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji mogły składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz związki JST w kraju. Z rządowego programu przyznano dofinansowanie na realizację prawie 5 tysięcy projektów we wszystkich regionach Polski.

Kolejna edycja Programu Inwestycji Strategicznych cieszyła się ogromnym zainteresowaniem samorządów. Dofinansowanie przyznane w drugiej edycji pomoże zrealizować wiele potrzebnych inwestycji, które poprawią jakość życia lokalnych społeczności i będą wspierać zrównoważony rozwój kraju – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który jest operatorem programu.

Jakie inwestycje powstaną?

Najwięcej środków przyznano na inwestycje drogowe (14,28 mld zł), wodno- kanalizacyjne (4,88 mld zł) oraz inwestycje w infrastrukturę sportową (2,51 mld zł).

Zgodnie z przyjętym regulaminem, o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów w oparciu o rekomendację komisji powołanej przy KPRM. Na tej podstawie BGK wystawi promesy wstępne dla samorządów, a te uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie 9 miesięcy od ich otrzymania.

red.

powiązane – „Piłkochwyt w Redle”

Osina

Granty dla Węgorzy i Redostowa

Osina. Sołectwa Węgorza i Redostowo otrzymały dotacje z urzędu marszałkowskiego w konkursie „Granty Sołecki 2022”.

Opublikowane

w dniu

Węgorza na projekt „Przejście z przeszłości do teraźniejszości”, a Czarnogłowy na utworzenie miejsca rekreacyjnego w centrum sołectwa Redostowo – oba sołectwa otrzymały po 15 tys zł.

180 sołectw, które zwyciężyły w konkursie marszałka województwa zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”, będzie mogło zrealizować swoje projekty inwestycyjne na obszarach wiejskich ze wsparciem z budżetu województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu było wyróżnienie sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym.

To już szósta edycja konkursu, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród sołectw i gmin naszego województwa. W ubiegłym roku zgłosiło się 428 sołectw, spośród których wyłoniono 180 laureatów. Łączna kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego WZ wyniosła 1,8 mln zł. Beneficjenci dzięki otrzymanym środkom m.in. utworzyli siłownie zewnętrzne, place zabaw, zrewitalizowali parki czy zmodernizowali świetlice.

W tym roku pula środków w konkursie wyniosła 2,7 mln zł. Zgłoszone zostały 354 projekty. Kapituła Konkursu oceniła nadesłane zgłoszenia i wyłoniła laureatów: gminy i sołectwa. Pomoc finansowa na realizację projektu dla jednego sołectwa to 15 tys. zł.

red.

powiązane – „Nad morze w wakacje najlepiej pociągiem. Wygodnie, taniej i bez korków”

Kontynuuj czytanie

Osina

Komputery do odbioru

Osina. Od czwartku 23.06.2022 r. rozpoczęło w gminie Osina przekazywanie sprzętu komputerowego uczniom z rodzin byłych pracowników PPGR.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w czwartek 23.06.2022 r. w siedzibie urzędu gminy Osina pierwsi uprawnieni uczniowie odebrali zakupiony sprzęt komputerowy z rąk wójta gminy.

W ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR” gmina Osina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego: laptopów wraz z oprogramowaniem. W ramach projektu gmina Osina zakupiła 119 szt. kompletów sprzętu komputerowego dla uczniów byłych pracowników PPGR-y. Kolejnym krokiem w projekcie jest przekazanie przez gminę Osina sprzętu komputerowego w drodze darowizny na podstawie umowy darowizny. W związku z tym ustalono harmonogram odbioru sprzętu zamieszony w komunikacie dot. odbioru sprzętu komputerowego, jak również z procedurą utrzymania efektów projektu wprowadzoną Obwieszczeniem wójta gminy Osina z dn. 20.06.2022. Dostępne pod linkiem: https://osina.pl/start/polski-lad/2870-informacja-23

Więcej informacji udziela koordynator projektu Szymon Pilipczuk tel. 508 499 620.

red.

powiązane – „Bankructwo szpitali?”

Kontynuuj czytanie

Osina

Osina – granty sołeckie

Osina. W ogłoszonym przez wójta gminy Osina konkursie „Granty sołeckie gminy Osina 2022”, uczestniczyły cztery sołectwa: Kościuszki, Redostowo, Krzywice oraz Kikorze.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w tym roku do podziału było 30 tys. zł i zgłoszono 4 projekty:

„Budowa infrastruktury służącej rekreacji i bezpieczeństwu” – Sołectwo Krzywice
„Modernizacja drogi wewnętrznej działka nr 78/3 w Redostowie „– Sołectwo Redostowo
„Dożynki gminne się zbliżają – altanę doposażają” – Sołectwo Kościuszki
„Bezpieczny plac zabaw” – Sołectwo Kikorze.

Na podstawie oceny formalnej oraz merytorycznej komisja konkursowa wyłoniła dwóch laureatów konkursu, którzy uzyskali największą punktację i którym zostały przyznane środki finansowe.

Sołectwo Redostowo – „Modernizacja drogi wewnętrznej działka nr 78/3 w Redostowie”. Wartość dofinansowania projektu 20.000,00 zł.

Sołectwo Kościuszki – „Dożynki gminne się zbliżają – altanę doposażają”. Wartość dofinansowania projektu 10.000,00 zł.

red.

powiązane – „Wybrano ofertę na Zachodnią Obwodnicę Szczecina”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie