Connect with us

Stepnica

Pomoc za 160 tyś zł

693 osoby z gminy Stepnicy a skorzystały z pomocy realizowanej wspólnie przez OPS w Stepnicy Caritas Polska ze środków Unii Europejskiej.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

W latach 2018-2019 łączna waga przekazanych produktów żywnościowych to ok. 32 ton – 1125 paczek żywnościowych.

Stepnica

Będą 23 km nowej drogi

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ogłosił przetarg na przebudowę ponad 23-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 111 Recław – Stepniczka.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Zdjęcie: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ogłoszony przetarg obejmuje odcinek od skrzyżowania DW nr 111 ze zjazdem na S3 w Recławiu do skrzyżowania ulic Wolińskiej, Sikorskiego (wciągu DW nr 111) i Barnima II w Stepniczce. Szacunkowa wartość zamówienia to ponad 86 mln zł netto. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, a więc ze wsparciem unijnym. Inwestycja ma zostać zakończona w maju 2022 r.

 Na odcinkach szlakowych przebudowa obejmie poszerzenie, wzmocnienie i przebudowę istniejącej  jezdni, przebudowę zjazdów i skrzyżowań, profilowanie istniejących rowów drogowych i budowę nowych, montaż drogowych barier ochronnych i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 W wioskach, które położone są na odcinku przewidzianym do przebudowy powstaną nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, elementy spowalniające ruch pojazdów oraz azyle dla pieszych. Nastąpi też budowa i przebudowa zatok autobusowych.

W miejscowościach powstanie nowa kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe. Projekt przewiduje również przebudowę dwóch mostów na Kanale Miłowskim, budowę zbiorników retencyjnych, przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów oraz  przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia. 

Przypomnijmy, że odcinek przewidziany do przebudowy był do 2014 r. drogą powiatową. Województwo  przejęło od powiatów Goleniowskiego i Kamieńskiego odcinek Recław – Stepnica, oddając w zamian zarząd nad odcinkiem Święta – Modrzewie w ówczesnym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 111. Jednym z argumentów, aby zmienić sieć dróg w tym rejonie była poprawa dojazdu do portu w Stepnicy.

Nowy przebieg DW 111 łączy dziś położony koło Wolina Recław z zachodnią obwodnicą Goleniowa oraz drogami ekspresowymi S3 i S6. Znaczenie drogi wzrasta zwłaszcza latem, gdy rośnie ruch turystyczny.

Przeczytaj też:
Stepnica się zmienia
Rowerowa pętla wokół zalewu szczecińskiego

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Perła ze Stepnicy

Mieszkaniec Stepnicy Przemysław Gałan odebrał 6 lutego br podczas uroczystej Gali Perły Biznesu wyróżnienie w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2019 r.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Nagrodzono rozwój kompleksowej obsługi logistycznej w wykonaniu firmy rodzinnej – firma Galan Logistics z Kobylanki.

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Sesja w Stepnicy

X Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy odbędzie się w dniu 7 lutego 2020 r. o godzinie 1400.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Miejsce obrad Sala Konferencyjna w  Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy.

PORZĄDEK OBRAD Sesja Nr X Rady Miejskiej w Stepnicy
Data: 2020-02-07, godzina 14:00

Miejsce obrad: Sala Konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy

Porządek

 1. Otwarcie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr IX/19 z obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 grudnia 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stepnicy.
 6. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie wniosku z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/268/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentowi wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/93/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Stepnica w spółce Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie na rzecz spółki w celu ich umorzenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 r. na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo- Czarnocin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Goleniowskiego na remont drogi powiatowej w 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku.
 15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Stepnica.
 16. Informacja o działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie miedzysesyjnym.
 17. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia.
 19. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

Przeczytaj też:
Pomoc za 160 tys zł
Rowerowa pętla wokół Zalewu Szczecińskiego

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie