Connect with us

Nowogard

Nowogard w Polskim Ładzie

Nowogard. Wczorajsza konferencja prasowa, która odbyła się w miejskim ratuszu poświęcona była udziałowi gminy programie Polski Ład.

Opublikowane

w dniu

W konferencji udział wzięli burmistrz, zastępca burmistrza i skarbnik gminy Marcin Marchewka. Podczas konferencji zostały omówione wnioski o dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład, które zostały złożone przez gminę:

 1. Kompleksowa budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Nowogard.

Łącznie: 187 000 000,00 zł

1.1 Budowa obwodnicy Nowogardu.

Szacunkowy koszt: 170 000,000 00 zł.

Projekt dotyczy znaczącej poprawy stanu infrastruktury drogowej w Gminie Nowogard poprzez budowę drogi gminnej stanowiącej objazd Nowogardu od strony południowej i wschodniej.

1.2. Przebudowa ulicy Żeromskiego.

Szacunkowy koszt: 3 000 000,00 zł

II etap obejmuje w swym zakresie przebudowę odcinka ul. Żeromskiego od skrzyżowania z ulicą 15 lutego do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza (przy tym fragmencie ulokowane jest przedszkole). Długość odcinka do przebudowy wynosi ok 170 m.

Pierwszy, wykonany w 2018 roku, odcinek ul. Żeromskiego stanowił łącznik dwóch dróg wojewódzkich – ul. Poniatowskiego z ul. Bohaterów Warszawy.

1.3. Przebudowa ulicy Zielonej.

Szacunkowy koszt: 2 158 000,00 zł

Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części Nowogardu, po południowej stronie J. Nowogardzkiego.

Zakres niniejszego projektu obejmuje: rozebranie istniejącej nawierzchni, roboty ziemne, odwodnienie, budowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami, wykonanie parkingów (17 miejsc).

Długość drogi: 430 m.

1.4. Przebudowa ulicy Zamkowej.

Szacunkowy koszt: 325 000,00 zł

Projekt obejmuje wykonanie ok. 200 m odcinka drogi od Zakładu Karnego do ogródków działkowych. Gmina Nowogard wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Gardno” przeprowadziła w ubiegłym roku remont dróg i chodników na osiedlu przy ulicy Zamkowej. Dzięki temu, dziurawe drogi i zniszczone chodniki zniknęły z krajobrazu ulicy.

1.5. Budowa ulicy Dworcowej.

Szacunkowy koszt: 4 200 000,00 zł

Budowa łącznika pozwoli na rozładowanie ruchu z ulicy Bankowej oraz 3 Maja. Przebudowany łącznik stanowić będzie również ułatwienie dla mieszkańców korzystających ze stacji kolejowej PKP, dworca PKS i busów.

1.6. Budowa drogi w obrębie wiejskim Kulice.

Szacunkowy koszt: 5 772 000,00 zł

Droga stanowić będzie dojazd do nowego osiedla domków jednorodzinnych, co z pewnością przyczyni się do poprawy dostępności i bezpieczeństwa mieszkańców.

Długość drogi: ok. 2 km.

1.7. Budowa drogi na odcinku Długołęka-Starogoszcz.

Szacunkowy koszt: 1 545 000,00 zł

Zaproponowany projekt umożliwi przebudowę drogi polegającą na ułożeniu nawierzchni mineralno – asfaltowej wraz ze zjazdami do nieruchomości oraz zagospodarowaniem wód opadowych.

Konstrukcja drogi musi zapewnić przeniesienie ruchu samochodów osobowych, ciężarowych oraz sprzętu i maszyn rolniczych.

 1. Rewitalizacja placu Wolności jako centrum kulturalno-społecznego w Nowogardzie.

Łącznie: 20 000 000,00 zł

2.1. Przebudowa placu Wolności.

Szacunkowy koszt: 13 520 000,00 zł.

Niniejszy projekt dotyczy zagospodarowania i rewitalizacji placu Wolności w Nowogardzie w celu nadania mu nowych funkcji przestrzennych.

W ramach niniejszego projektu planuje się przeprowadzenie prac w dwóch etapach:

Etap I – przebudowa chodnika w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej 106 oraz przebudowę północnego wlotu placu wolności z jednoczesnym zamknięciem wlotu drugiego.

Etap II – obejmuje całościową zmianę zagospodarowania terenu w rejonie placu.

Nowe elementy zagospodarowania, w tym: budowę nawierzchni placu, chodników i dróg, budowę fontanny, budowę murków oporowych, budowę schodów, budowę podjazdów dla niepełnosprawnych, budowę pergoli, montaż elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń z drzew, krzewów i pnączy ozdobnych.

2.2. Modernizacja Biblioteki Miejskiej.

Szacunkowy koszt: 1 920 000,00 zł

W myśl założeń projektowych zostanie wykonany remont podjazdów dla osób niepełnosprawnych, a poszczególne sale, w tym czytelnia i wypożyczalnia zostaną powiększone. Przebudowa uwzględnia też m.in. termomodernizację i remont wnętrza biblioteki, przebudowę i remont instalacji sanitarnych, kotłowni i instalacji c.o.,instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej, odgromowej a także m.in. remont dachu

2.3. Modernizacja Nowogardzkiego Domu Kultury.

Szacunkowy koszt: 4 560 000,00 zł

Celem rozbudowy NDK jest plan, aby powstało więcej pomieszczeń. Coraz więcej młodych osób, ale i nie tylko, realizuje swoje zainteresowania w kołach działających na terenie Nowogardzkiego Domu Kultury. Jednak brak pomieszczeń utrudnia swobodne planowanie zajęć. Dlatego też powstał pomysł jego rozbudowy. Opracowanie koncepcji, a następnie przygotowanie dokumentacji projektowej pozwolą zobaczyć, jakie są możliwości techniczne np. dobudowania kolejnego piętra.

 1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Łącznie: 5 550 000,00 zł

3.1. Szpital:

Szacunkowy koszt: 2 235 000,00 zł

Termomodernizacja szpitala obejmuje:

 1. Budynek Główny, część A. : wymiana instalacji c.o. (komplet) (system grzewczy), stolarka okienna, stolarka drzwiowa. Wymiana instalacji c.w.u. (komplet) (ciepła woda), docieplenie – ściana zewnętrzna i stropodach oraz ściana w gruncie.
 2. Przychodnia i administracja: kocioł gazowy kondensacyjny + wymiana instalacji c.o. (komplet) (system grzewczy).,stolarka okienna, kocioł gazowy kondensacyjny + wymiana instalacji c.w.u. (komplet) docieplenie – ściana zewnętrzna stolarka drzwiowa, (drzwi zewnętrzne (frontowe i tylne), docieplenie – ściana w gruncie i stropodach.
 3. Diagnostyka: wymiana instalacji c.o. (komplet) (system grzewczy), wyłaz dachowy, brama garażowa, stolarka drzwiowa i okienna, docieplenie – ściana w gruncie, wymiana instalacji c.w.u. (ciepła woda) docieplenie – stropodach ściana zewnętrzna oraz strop nad przejazdem.

3.2 Szkoły:

Szacunkowy koszt: 2 815 000,00 zł

Niniejszy projekt dotyczy termomodernizacji placówek edukacyjnych w Nowogardzie: SP 3 i LO II:

Zakres projektu:

 • modernizacja systemu grzewczego,
 • montaż pompy ciepła i modernizacja cwu,
 • docieplenie ścian,
 • wymiana stolarki i drzwi,
 • docieplenie stropodachu,
 • montaż nowej centrali nawiewno-wywiewnej z rekuperacją.

3.3. Budynek UM.

Szacunkowy koszt: 500 000,00 zł.

red.

powiązane – „Jak było w Tokio? – opowiada Jacek Kostrzeba”

Nowogard

Stadion odebrany

Nowogard. Stadion Miejski przestał być użytkowany przez Ludowy Klub Sportowy ”POMORZANIN”.

Opublikowane

w dniu

W tej sprawie gmina wydała komunikat:

„…informujemy, iż w dniu 31 stycznia br. została wypowiedziana umowa użyczenia Stadionu Miejskiego w Nowogardzie, zawarta 10.04.2013 r. pomiędzy Gminą Nowogard a Ludowym Klubem Sportowym ”POMORZANIN” Nowogard.
Przyczyną tego był sposób użytkowania obiektu przez Klub, który był sprzeczny z umową, t.j. nie wykonywano obowiązku należytego i uporządkowanego utrzymania terenu i budynków oddanych w użyczenie (§ 5 ust. 1 umowy użyczenia). Biorący w użyczenie dopuścił się do powstania szkód w płycie boiska oraz ogrodzeniu, nie dozorował nieruchomości w sposób dostateczny, nie przeprowadzał niezbędnych napraw i prac wymaganych dla bieżącego utrzymania nieruchomości w stanie należytym.
Ponadto, Klub udostępniał stadion na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Gminy Nowogard, co stanowiło naruszenie zapisu § 7 umowy użyczenia.
W związku z powyższym, Gmina Nowogard wezwała Ludowy Klub Sportowy „Pomorzanin” do zwrotu nieruchomości stanowiącej przedmiot użyczenia, wyznaczając termin na protokolarne wydanie nieruchomości na dzień 13.02.2023 r. o godz 16:00.
W związku z faktem, iż w wyznaczonym dniu nikt z Klubu się nie stawił, ponowiono jeszcze wezwanie dwukrotnie – 28 lutego oraz 6 marca. W tych terminach również nikt z reprezentujący Klub Pomorzanin się nie stawił. Prezes Pomorzanina swoją nieobecność tłumaczył sprawami rodzinnymi i zawodowymi.
Ostatecznie, w dniu 17 marca, w obecności gospodarza stadionu Pana Andrzeja Skórniewskiego, przeprowadzono inwentaryzację obiektu oraz dokonano spisu z natury. Aktualnie trwają prace nad protokołem odbioru obiektu, sporządzanym przez Komisję w składzie:
Jarosław Soborski – przewodniczący.
Ewa Pieńkowska – członkini.
Adam Aniuksztys – członek.
Formalne podpisanie protokołu odbioru stadionu z Prezesem Marcinem Skórniewskim ma nastąpić do końca marca br. W odbiorze udział wezmą ponadto Kierownik Budowy boiska z sztuczną nawierzchnią: Andrzej Ebertowski (firma „ELSIK”) oraz Mieczysław Grzebielucha – Koordynator (Inspektor Nadzoru).
Tym samym, stadion miejski w Nowogardzie przechodzi do dyspozycji Gminy Nowogard i podlega wyłącznie Burmistrzowi Nowogardu.
Wszelkie uzgodnienia dotyczące udostępniania obiektu muszą być prowadzone za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Nowogardzie – Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu, tel. 913926237/293, e-mail: promocja@nowogard.pl
Jednocześnie, Gmina Nowogard zaprasza osoby chętne do kontaktu w sprawie zatrudnienia jako administrator/gospodarz stadionu – tel. 913926237/293, e-mail: promocja@nowogard.pl.”

red.

powiązane – „Termomodernizacja i lądowisko”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Termomodernizacja i lądowisko

Nowogard. Na ostatniej sesji rady miejskiej podjęto uchwały w sprawie termomodernizacji szpitala i budowy lądowiska dla helikopterów.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, termomodernizacja szpitala, a szczególnie starej jego bryły, laboratorium oraz budynku administracyjnego, gdzie na dole znajduje się przychodnia przyszpitalna uzyskała pieniądze z programu rządowego Polski Ład. Pierwotnie we wniosku o dofinansowanie były trzy budynki: szpital, SP nr 3 oraz budynek Urzędu Miejskiego, gdzie znajduje się Urząd Stanu Cywilnego. Jednak otrzymana kwota blisko 5 mln zł była za mała, aby zrealizować te inwestycje. Ogłoszony przetarg pokazał, że na dziś potrzeba by było aż 20 mln zł. Na szczęście ustawa została zmieniona i można było zmienić we wniosku zasięg inwestycji – uznano, że szpital jest priorytetem.

Ruszy też budowa lądowiska przyszpitalnego na terenie „Smoczaka”. Pieniądze na ten cel, w wysokości 1 mln zł, pochodzą z wygranego konkursu, w którym gmina wzięła udział – chodzi o największej liczbie zaszczepionych na COVID-19.

Budowa lądowiska sprawi, że nowogardzki szpital zyska kolejne możliwości rozwoju (m.in. utworzenie SOR-u) oraz wrośnie znaczenie szpitala, a co za tym idzie – większe dofinansowanie z NFZ. Skróci też znacznie czas transportu chorego np. z zawałem serca do szpitala w Szczecinie do 16-18 minut.

red.

powiązane – „Przebudowa łącznika”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Rewitalizacja alei

Nowogard. Średniowieczna aleja łącząca ulice Zamkową i Kowalską w Nowogardzie zostanie zrewitalizowana.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje Radio Szczecin, próbę jej przywrócenia podjęli miejscy radni, którzy posadzili już na niej 24 lipy.

 • Kiedyś, przed wojną, ale też po wojnie była tu piękna aleja obsadzona drzewami. To była reprezentacyjna aleja łącząca w średniowieczu zamek znajdujący się na miejscu obecnego Zakładu Karnego z nowogardzkim kościołem, czyli dwa najważniejsze kiedyś miejsca w mieście. Niestety, w ostatnich latach to miejsce uległo degradacji, jest zaniedbane – mówił radiu radny Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Nieradka.

Przy sadzeniu drzew pomagała młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie. Zdaniem znawców przyrody pierwsze kwiaty na posadzonych drzewach powinny pojawić się w ciągu najbliższych siedmiu lat.

red.

powiązane – „Przebudowa łącznika”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie