Connect with us

Osina

Nowe stawki już obowiązują

Osina. Nowe, wyższe o 5 zł stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie obowiązują od 1 kwietnia.

Opublikowane

w dniu

Mimo to mieszkańcu gminy Osina płacić będą znacznie mniej niż inne gminy w powiecie – 31 zł miesięcznie od każdego mieszkańca płacą mieszkańcy gminy Przybiernów i jest to najwyższa opłata w naszym powiecie, w gminach Goleniów i Stepnica 30 zł od osoby miesięcznie, a w gminie Maszewo 27 zł. Najmniej płacą mieszkańcy gminy Nowogard – 22 zł miesięcznie. Wszystkie gminy naszego powiatu są członkami tego samego Celowego Związku Gmin R-XXI i tam odstawiaja swoje śmieci.

Jak podaje gmina, teraz od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość:
26 zł – opłata podstawowa,
24 zł – opłata dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym,
52 zł – opłata dla właścicieli, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Gmina przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osina w związku ze zmianą liczby osób. Zmiany danych w deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać w przypadku:
narodzin dziecka,
zgonu mieszkańca,
powrotu członka rodziny z pobytu za granicą,
powrotu ucznia/studenta z internatu/akademika,
wynajmu nieruchomości,
wprowadzenia się synowej/zięcia,
zmiany ilości osób zamieszkałych na danej posesji z innych przyczyn.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Oznacza to, że każdy, kto zamieszkuje w danej nieruchomości powinien być wliczony do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez względu na to, czy jest zameldowany pod tym adresem.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Niedopełnienie obowiązku złożenia korekty deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny. W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Osina określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkałych na danej nieruchomości.

Powyższe działania gmina tłumaczy potrzebą zatrzymania tendencji wzrostowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, spowodowanej zwiększającą się ilością powstających odpadów, a zmniejszającą się liczbą osób zgłoszonych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

red.

powiązane – „Podwyżka z 24 zł na 31 zł”

Osina

„Asfaltowali” w Osinie

Osina. Wczoraj w ramach położona została nowa nawierzchnia bitumiczna na drodze powiatowej Nr 4166Z przechodzącej przez Osinę.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w ramach zadania przebudowywane są miejsca parkingowe i chodniki położone na byłym osiedlu popegeerowskim. Efekty prac można już zauważyć.
Wartość prowadzonej inwestycji wynosi 2.553.172,49 zł, z czego 1.764.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Termin wykonania inwestycji ubiega 30.11.2023 r.

red.

powiązane – „Ostateczne wyniki wyborów w powiecie”

Kontynuuj czytanie

Osina

Co za 7,2 mln zł?

Osina. W VIII edycji Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład, gmina Osina otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinków drogi Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, zadanie dotyczy przebudowy odcinków drogi powiatowej Nr 4161Z Kikorze – Jenikowo łączącej miejscowości Kikorze, Osina, Węgorzyce. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie niezbędnych prac na przebudowywanym odcinku. Miejscowość Osina stanowi miejscowość gminną i zamieszkuje około 30 % mieszkańców gminy. Droga stanowi m.in. dojazd do budynków mieszkalnych, osiedli mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej tj.: Urzędu Gminy, świetlic wiejskich, biblioteki, szkoły podstawowej i przedszkola, ośrodka zdrowia oraz do podmiotów handlowych i przemysłowych, jak również terenów inwestycyjnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z drogi korzystają również pozostali mieszkańcy naszej gminy i okolicznych miejscowości, gdyż stanowi ona dojazd do miejsc pracy i do przystanku kolejowego zlokalizowanego w Osinie. Inwestycja znacząco podniesie poziom życia i bezpieczeństwa mieszkańców zarówno miejscowości Kikorze, Osina, Węgorzyce jak również innych miejscowości gminnych, korzystających z tego połączenia. Ponadto droga ma znaczenie strategiczne, gdyż w sezonie letnim stanowi alternatywną trasę dla podróżujących z południa Polski nad morze.

Przewidywana wartość Inwestycji wynosi 7.582.000,00 zł, z czego dofinansowanie wnioskowane przez Wójta Gminy Osina Krzysztofa Szwedo stanowi niemal 95 % wartości inwestycji.

Ponadto ww. inwestycja stanowić będzie dalszy etap realizacji zadania pn.” Przebudowa odcinka drogi Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, które to zadnie jest objęte dofinansowaniem o wartości 3.499.500,00 zł z VI edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład dla gmin popegeerowskich. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 3.571.000,00 a wartość dofinansowania stanowi 98 % przewidywanej wartości inwestycji.

Łącznie w dwóch edycjach (VI i VIII )Programu Inwestycji Strategicznych FIS Polski Ład Gmina Osina otrzymała 10 699 500 zł dofinansowania na przebudowę drogi Nr 4161Z relacji Kikorze – Węgorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

red.

powiązane – „Miesiąc Różańca Świętego”

Kontynuuj czytanie

Osina

Można pić

Osina. Woda z wodociągu Osina jest już zdatna do spożycia.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie w komunikacie z dnia 22.09.2023r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Osina, gm. Osina, pow. goleniowski zaopatrującego 1162 mieszkańców miejscowości: Osina, Krzywice, Przypólsko, k. Przypólsko, Kałużna, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie po zapoznaniu się
z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 20.09.2023r. stwierdził, że woda spełnia
wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

  1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
  2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych
    i prania.
  3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
  4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

red.

powiązane – „Woda niezdatna do…”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie