Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Osina

Nowe stawki już obowiązują

Osina. Nowe, wyższe o 5 zł stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie obowiązują od 1 kwietnia.

Opublikowane

w dniu

Mimo to mieszkańcu gminy Osina płacić będą znacznie mniej niż inne gminy w powiecie – 31 zł miesięcznie od każdego mieszkańca płacą mieszkańcy gminy Przybiernów i jest to najwyższa opłata w naszym powiecie, w gminach Goleniów i Stepnica 30 zł od osoby miesięcznie, a w gminie Maszewo 27 zł. Najmniej płacą mieszkańcy gminy Nowogard – 22 zł miesięcznie. Wszystkie gminy naszego powiatu są członkami tego samego Celowego Związku Gmin R-XXI i tam odstawiaja swoje śmieci.

Jak podaje gmina, teraz od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość:
26 zł – opłata podstawowa,
24 zł – opłata dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym,
52 zł – opłata dla właścicieli, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Gmina przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osina w związku ze zmianą liczby osób. Zmiany danych w deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać w przypadku:
narodzin dziecka,
zgonu mieszkańca,
powrotu członka rodziny z pobytu za granicą,
powrotu ucznia/studenta z internatu/akademika,
wynajmu nieruchomości,
wprowadzenia się synowej/zięcia,
zmiany ilości osób zamieszkałych na danej posesji z innych przyczyn.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Oznacza to, że każdy, kto zamieszkuje w danej nieruchomości powinien być wliczony do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez względu na to, czy jest zameldowany pod tym adresem.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Niedopełnienie obowiązku złożenia korekty deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny. W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Osina określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkałych na danej nieruchomości.

Powyższe działania gmina tłumaczy potrzebą zatrzymania tendencji wzrostowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, spowodowanej zwiększającą się ilością powstających odpadów, a zmniejszającą się liczbą osób zgłoszonych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

red.

powiązane – „Podwyżka z 24 zł na 31 zł”

Osina

400 m nowej drogi

Osina. Podpisano umowę na budowę drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wójt i skarbnik podpisali dzisiaj umowę na to zadanie z PRD Nowogard S.A.

W ramach zadania zostanie wybudowana Inwestycja obejmuje budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 0,4 km i szerokości pasa drogowego 14 m wraz z odwodnieniem do rowów melioracyjnych i placem manewrowym dla pojazdów o dużych gabarytach. Inwestycja obejmuje także przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz gazowej na obszarze inwestycji. Droga stanowić będzie połączenie komunikacyjne obszaru inwestycyjnego z drogą powiatową oraz pośrednio z drogą krajową S6 Szczecin-Koszalin-Gdańsk co poprawi atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych tym obszarem.

Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z podpisaną umową, wykonawca ma 18 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do 19.11.2023 roku na realizację zadania. Wartość całego zadania to 2 624 602,18 zł .
Inwestycja jest w 78,11% finansowana Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, gdyż gmina posiada promesę BGK na kwotę 2050100,00 zł, pozostałe środki będą pochodziły z budżetu.

red.

powiązane – „Umowa na drogę”

Kontynuuj czytanie

Osina

Osina Lenie

Osina. 18 maja br. w Urzędzie Gminy Osina miała miejsce skromna uroczystość, podczas której wójt gminy wraz ze skarbnikiem gminy, złożyli gratulacje w imieniu mieszkańców Lenie Witkowskiej.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Lena Witkowska pochodzi z miejscowości Krzywice i jest studentką Wydziału Intermediów ASP w Krakowie i niedawno zdobyła Grand Prix (statuetkę Złotego Tukana) w 42. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej. Podczas tego przeglądu otrzymała również nagrody: Tukan Dziennikarzy, Tukan Publiczności i Nagroda Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Kulturalnego Polonica. Lena Witkowska jest również aktorką krakowskiego Teatr Barakah.
Z tej okazji władze samorządowe pogratulowły pochodzącej z tej gminy aktorce i jednocześnie podziękowały za promowanie „swojej małej ojczyzny” na deskach polskich teatrów czy międzynarodowych przeglądów.

red.

powiązane – „Lena nagrodzona czterokrotnie”

Kontynuuj czytanie

Osina

Uroczyste otwarcie świetlicy i remizy

Osina. Wczoraj w Redle otwarto podwójną inwestycję – przebudowaną świetlicę wiejską oraz nową remizę strażacką OSP.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, inwestycja obejmowała m.in. przebudowę istniejącej świetlicy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę dachu oraz nowe rozmieszczenie pomieszczeń. Obiekt dostosowany został dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonane zostały nowe instalacje wewnętrzne oświetleniowe, alarmowa, teletechniczne, klimatyzacji, c.o. Świetlica uzyskała również dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji pn. Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Redło wraz z zagospodarowaniem terenu. Operacja polegała na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Redle m.in. w: meble, sprzęt agd, stoły, krzesła, sprzęt nagłaśniający, sprzęt komputerowy, projektor, ekran cyfrowy, meble ogrodowe. Ponadto w ramach inwestycji przebudowane zostało ogrodzenie dotychczasowego terenu przy świetlicy wiejskiej. Wartość operacji to 165 154,73 zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 105 087,00 zł.

Z kolei nowy budynek OSP zlokalizowany został bezpośrednio przy świetlicy i pełnił funkcję garażowo socjalną dla użytkowników. Obiekt wyposażony jest w instalację c.o. z nagrzewnicą wodną w garażu, wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Ponadto w ramach zagospodarowania terenu wykonano przebudowę istniejącego wjazdu oraz nowy plac utwardzony przed budynkiem, przebudowę przyłącza energetycznego, budowę kanalizacji sanitarnej zewnętrznej do zbiornika bezodpływowego. Wartość wykonanych prac wynosi 1 182 101,48zł brutto. Ponadto gmina Osina pozyskała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (milion złotych). W wyniku I naboru wniosków z RFIL pozyskano 500 tys. złotych, pozostałe 500 tys. Gmina uzyskała w wyniku II naboru na wnioskowane zadanie pn.”Budowa remizy OSP w Redle”.

Zastosowany montaż finansowy pozwolił na osiągnięcie 1 105 087,00 zł środków zewnętrznych, które zainwestowane w świetlicę wiejską oraz remizę strażacką będą służyć zarówno mieszkańcom miejscowości Redło jak i całej Gminie Osina.

red.

powiązane – „Majowe…”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie