Connect with us

Aktualności

Nie chcą likwidacji szkoły

Na adres naszej redakcji dotarło pismo do burmistrza gminy Goleniów, które jest wyrazem sprzeciwu wobec planowanej likwidacji szkoły po wygaszeniu Gimnazjum nr 1 w Goleniowie.

Opublikowane

w dniu

Goleniów, 19 grudnia 2016 r.

Pan
Robert Krupowicz
Burmistrz Gminy Goleniów

Zamiar likwidacji szkoły przy ulicy Kilińskiego 11 w Goleniowie, gdzie obecnie mieści się Gimnazjum nr 1, sprowokował nas do tego, żeby przypomnieć Panu ideę Małej Ojczyzny, którą Stefan Starczewski opisuje tymi słowy: „To miejsce doniosłych doświadczeń i przeżyć osobistych jej mieszkańców, formowania się ich biografii, to świat, z którym zrosło się ich życie i z którym wiąże ich częstokroć silna więź emocjonalna. Mała Ojczyzna jest płaszczyzną tworzenia więzi lokalnych, zakorzenienia ludzi we własnej tradycji i historii”.

Uważamy, że pierwszą i najważniejszą Pana powinnością jest najpierw pielęgnowanie tego, co jest najlepszą, w tym przede wszystkim polską spuścizną mieszkańców, a dopiero potem jej pomnażanie. Pozwalamy sobie przypomnieć Panu, że polskość miasta naznaczyły ledwie dwa, trzy pokolenia. Nie zakorzenimy silnie miasta w polskości zamykając szkoły, a szumnie otwierając kolejny supermarket z obco brzmiącą nazwą. Przypominamy także, że budynek przy ulicy Kilińskiego 11 w 1953 roku pomieścił Szkołę Podstawową nr 1 z jej patronem Tadeuszem Kościuszko, która swoją działalność zainaugurowała już 17 września 1945 roku.

Całkiem niedawno, bo w 2005 roku, uroczyście obchodziliśmy 60-lecie polskiej oświaty na Ziemi Goleniowskiej – niestety już bez Szkoły Podstawowej nr 1 i wyrzuconego na śmietnik historii Tadeusza Kościuszki – właśnie w gmachu przy ulicy Kilińskiego 11, który ze słowem „oświata” zrósł się, jak żaden inny. Zarówno Szkoła Podstawowa nr 1 jak i Gimnazjum nr 1 w okresie pierwszych ośmiu lat swego istnienia wypracowały dorobek, który napawa dumą. W ciągu 59 lat mury naszej „Jedynki” opuściło około 6 tysięcy absolwentów, których znaczna większość pozostała w mieście i przyczynia się do jego rozwoju, także dzięki temu, że kiedyś była jej uczniami. I jeszcze jedno. Gimnazjum nr 1 – jak to już wspomnieliśmy – w okresie pierwszych ośmiu lat swej działalności cieszyło się powszechnym uznaniem i jesteśmy w stanie to udowodnić. Jego problemy rozpoczęły się wraz ze zmianą na stanowisku dyrektora i narastały przez lata przy Pana absolutnie biernej postawie! A wystarczyła jedna decyzja personalna, aby ten stan zmienić. Jedna decyzja!

„Jedynka” przez lata była – używając tak modnej ostatnio terminologii – marką Goleniowa, tak jak Goleniowskie Fabryki Mebli czy 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków”. Dzisiaj fabryki i pułku już nie ma, a jutro za sprawą Pana decyzji, z krajobrazu miasta zniknąć może także najstarsza goleniowska szkoła. Jeśli jednak ustalenia dotyczące fabryki czy pułku zapadły poza Goleniowem i jego ówczesnymi władzami, to rozstrzygnięcia przesądzające o losach naszej szkoły będą Pana suwerenną decyzją, wszak to Pan przygotuje projekt uchwały w tej sprawie i Pan – oby nie – będzie jej wykonawcą.

Panie burmistrzu, szkoła to nie guma, którą po przeżuciu można – jak to czynią niektórzy – po prostu wypluć!

Problem godnej siedziby dla lokalnej kultury nie pojawił się dzisiaj. Przypominamy Panu, że budynek urzędu, którym Pan zarządza, został zaprojektowany i wznoszony był jako siedziba Goleniowskiego Domu Kultury. Nie jesteśmy cyniczni i nie proponujemy Panu ulokowanie urzędu gdziekolwiek indziej, a budynkowi przy Placu Lotników przywrócenie jego pierwotnego przeznaczenia!

Kończąc, przypominamy Panu cenną łacińską myśl: „W rzeczach wielkich wystarczy chcieć”. Dla nas istnienie szkoły jest sprawą wielką, a Pana nakazem i obowiązkiem jest, żeby się Panu chciało!

W imieniu mieszkańców, emerytowanych i czynnych nauczycieli
oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Goleniowie

pismo skierowane do Burmistrza podpisały następujące osoby:

Małgorzata Herman, Halina Lipińska, Grzegorz Wegnerowski, Krystyna Wielgus, Leszek Soroczyński, Bogusław Pilawa, Danuta Faryniarz, Irena Henkelman, Roman Kopiński, Waldemar Tunkiewicz, Marzena Budek.
 

Kliknij aby skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Dodaj komentarz

Aktualności

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ WOLINA OGŁASZA

Opublikowane

w dniu

BURMISTRZ WOLINA

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze „Główny księgowy, Kierownik Referatu Gospodarki Finansowej” w Urzędzie Miejskim w Wolinie.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. znajomość języka polskiego, w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 6. spełnianie jednego z poniższych warunków:
  a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  b) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  c) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 7. posiadanie 5-letniego stażu pracy,
 8. dobra znajomość m. in. ustaw o: finansach publicznych, rachunkowości, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego,
 9. dobra znajomość rozporządzeń, w szczególności: dotyczących zasad rachunkowości i planów kont, dla jednostek sektora finansów publicznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce samorządu terytorialnego,
 2. posiadanie doświadczenia na stanowiskach kierowniczych,
 3. praktyczna znajomość w zakresie księgowości budżetowej, planowania i wykonywania budżetu, sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 4. praktyczna znajomość w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia rachunkowości budżetowej, dekretacji dokumentów, sporządzania sprawozdawczości budżetowej, rozliczania inwestycji w jednostkach budżetowych,
 5. umiejętność: zarządzania zasobami ludzkimi, pracy pod presją czasu, analitycznego oraz logicznego myślenia, korzystania i stosowania przepisów prawnych, pracy w zespole, dokładność, rzetelność, systematyczność,
 6. znajomość obsługi: systemu FK „Ratusz” firmy Rekord, MS Office, programów finansowo-księgowych, programów bankowości elektronicznej.
 1. Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.

2. Nadzorowanie gospodarki środkami budżetowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania środków oraz zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych.

3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5. Prawidłowe gospodarowanie sumami depozytowymi.

6. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych.

7. Opracowanie wewnętrznych dokumentów i zarządzeń niezbędnych do prawidłowego działania w zakresie rachunkowości.

8. Kontrola windykacji należności.

9. Rozliczanie inwentaryzacji majątku.

10. Przygotowanie analiz, sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych bieżących informacji.

11. Rozdział pracy podległym pracownikom, zgodnie z ich zakresami czynności, sprawowanie kontroli i nadzoru nad prawidłowością i terminowością wykonywanych prac.

12. Przygotowywanie decyzji w zakresie podatku od spadków i darowizn.

13. Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Powyższe obowiązki są realizowane w szczególności poprzez:

 1. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości Urzędu Miejskiego,
 2. organizowanie, nadzorowanie i współuczestniczenie w ustaleniu rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 3. dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dowodów księgowych,
 4. prowadzenie ksiąg rachunkowych dla organu,
 5. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu,
 6. sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego,
 7. dokonywanie odpisów dla izb rolniczych oraz na ZFŚS,
 8. prowadzenie rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi gminy,
 9. przekazywanie i rozliczanie udzielonych dotacji celowych,
 10. dokonywanie okresowych analiz wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji gminy,
 11. kształtowanie polityki rachunkowości poprzez opracowywanie i aktualizację zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Wolinie – jednostka i organ,
 12. opracowywanie i aktualizację procedur i instrukcji regulujących gospodarkę finansową urzędu i wnioskowanie do Burmistrza o dokonanie zmian w wewnętrznych przepisach finansowych,
 13. monitorowanie realizacji polityki rachunkowości z uwzględnieniem wyników kontroli, audytów, wymogów wytycznych do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym oraz zaleceń Skarbnika Gminy Wolin,
 14. inicjowanie działań mających na celu usprawnianie funkcjonowania przebiegu operacji gospodarczych i finansowych,
 15. kierowanie pracą podległych pracowników Referatu Gospodarki Finansowej,
 16. dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie pracy zespołów księgowości i podatków,
 17. nadzór nad prawidłowością bieżących rozliczeń wynikających z zatrudnienia pracowników, w tym publiczno-prawnych (naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, zasiłków, składek ZUS, PFRON, PPK, zaliczek US, itp.),
 18. nadzór w zakresie ewidencji i rozliczenia podatków oraz opłat (podatki dochodowe, lokalne, VAT itp.),
 19. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 20. kontrola przestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu,
 21. współudział przy opracowywaniu projektu budżetu w zakresie realizowanym przez Referat,
 22. kontrola i analiza wykonywania budżetu zgodnie z okresami sprawozdawczymi,
 23. kontrola i nadzór nad prawidłowym sporządzaniem jednostkowych sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych gminy,
 24. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i ich terminowe przekazywanie,
 25. współpraca z głównymi księgowymi jednostek organizacyjnych gminy,
 26. nadzór nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań windykacyjnych,
 27. nadzór nad terminowym ściąganiem należności, dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 28. współpraca z innymi referatami w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków z dofinansowaniem unijnym i zewnętrznym,
 29. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników podległych:
 1. udział w rekrutacji nowych pracowników,
 2. wprowadzanie nowego pracownika w zakres obowiązków, w tym przeszkolenie na stanowisku pracy,
 3. planowanie i udzielanie urlopów,
 4. planowanie szkoleń zewnętrznych,
 5. udział w okresowej ocenie pracowników,
 6. przestrzeganie polityki organizacji dotyczącej zarządzania ryzykiem

w zakresie mającym wpływ na pełnione obowiązki,

 1. składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, w czasie nieobecności Skarbnika, w ramach posiadanych upoważnień,
 2. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Dokumenty można składać do w terminie do dnia 31.01.2023 r., do godziny 11:00. Więcej informacji na https://bip.gminawolin.pl/strony/16567.dhtml

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Usługi zastąpią służbę

Goleniów. Z Dorotą Rybarską-Jarosz, która kieruje Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w urzędzie marszałkowskim w Szczecinie, rozmawiamy o tym, dlaczego i jak CUS zastąpi w Goleniowie OPS.

Opublikowane

w dniu

Nasza rozmówczyni tłumaczy powody dla jakich warto przeprowadzić pilotażowy projekt zastąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Usług Społecznych. Dowiadujemy się też od niej o gwałtownych zmianach jakie zachodzą w naszym społeczeństwie, powodujących konieczność zastępowania tradycyjnych więzi rodzinnych i społecznych, instytucjonalnymi, a nawet komercyjnymi usługami. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – „CUS za OPS”

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Z bankowości do PGK

Goleniów. Nowy prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. swoją pracę w Goleniowie rozpoczyna od kryzysu śmieciowego.

Opublikowane

w dniu

W rozmowie z nami przedstawia swoją karierę zawodową i doświadczenie, które wykorzysta w kierowaniu komunalną spółką. Mówi o jej aktualnej kondycji i możliwościach rozwoju – w tym o współpracy z CZG R-XXI, budowie spalarni i bazy przeładunkowej na terenie PGK. Odnosi się też obszernie do kryzysu „śmieciowego” w gminie i tego jak on wpływa na pracę spółki oraz jej najbliższą przyszłość. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – https://goleniowska.com/pgk-w-kazdej-chwili-jestesmy-gotowi-odbierac-smieci/

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie