Connect with us

Goleniów

Lotnisko – interwencja w Brukseli

Goleniów. Marszałek naszego województwa interweniuje w Brukseli w sprawie regionalnych lotnisk takich jak goleniowskie.

Opublikowane

w dniu

Ograniczenia w ruchu pasażerów, wysokie koszty stałe i operacyjne sprawiają, że funkcjonowanie regionalnych portów lotniczych, takich jak Szczecin-Goleniów, jest mocno utrudnione. Debatowano o tym na forum Europejskiego Komitetu Regionów, który przygotowywał opinię dot. planowanych zmian unijnych przepisów dotyczących branży lotniczej. Marszałek Olgierd Geblewicz do dokumentu EKR zgłosił poprawkę, w której postuluje, by małe porty lotnicze obsługujące do 1 miliona pasażerów rocznie były zwolnione z obowiązku notyfikacji pomocy publicznej na inwestycje i koszty operacyjne.

Opinia „Przyszłość regionalnych portów lotniczych – wyzwania i możliwości” została przyjęta w czwartek (1 lipca) na posiedzeniu plenarnym Europejskiego Komitetu Regionów. W obradach uczestniczył marszałek województwa zachodniopomorskiego. Głosowanie dokumentu dotyczącego regionalnych lotnisk zwieńczyło kilkumiesięczny proces konsultacji. Teraz rekomendacja EKR zostanie przekazana Komisji Europejskiej, która pracuje nad nowym prawem regulującym funkcjonowanie transportu lotniczego po kryzysie COVID-19.

Marszałek poparł opinię, której sprawozdawcą był Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. Zgłosił do niej jedną ważną poprawkę dotyczącą portów lotniczych, w których średnioroczny przepływ nie przekracza 1 miliona pasażerów.

  • Małe regionalne lotniska nie stanowią konkurencji dla innych portów lotniczych. Powinny być zwolnione z obowiązku notyfikacji pomocy publicznej – tłumaczy marszałek Geblewicz. – Chodzi o to, by lotniska takie jak Goleniów, które wyjątkowo mocno odczuły skutki pandemii, mogły nadal się rozwijać i działać. Należy pamiętać, że wiele portów lotniczych nie jest w stanie funkcjonować bez wsparcia publicznego. Mała liczba pasażerów powoduje, że wygenerowane przychody nie pokrywają bardzo wysokich kosztów utrzymania infrastruktury lotniskowej, Tymczasem procedury notyfikacyjne trwają nawet kilkanaście miesięcy, a kryzys wywołany COVID-19 jest zbyt głęboki, by czekać tak długo.

W ocenie samorządowców pomoc publiczna dla regionalnych portów lotniczych nie zaburzy tzw. jednolitego runku. A w odpowiedzi na koronakryzys jest nie tylko uzasadniona, ale konieczna. EKR zwraca uwagę, że sektor lotniczy jest jednym z najbardziej dotkniętych przez pandemię COVID-19, a sytuacja lotnisk regionalnych jest szczególnie niepokojąca. Odnotowały one największy spadek bezpośrednich połączeń lotniczych. Nawet o 80-90 procent. Z analiz Eurocontrol (Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej) wynika, że straty branży lotniczej w ubiegłym roku to ponad 56 mld euro! Ruch lotniczy wróci do poziomu sprzed kryzysu COVID najwcześniej w 2024 r. Szacuje się, że w tym roku lotniska stracą kolejne 25 mld euro.

W opinii czytamy, że lotniska regionalne „są kluczowe dla zapewnienia dostępności komunikacyjnej w regionach peryferyjnych”. Przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Tworzą one impulsy rozwojowe, którą ułatwiają wdrażanie celów polityki spójności w wymiarach przestrzennym, gospodarczym i społecznym. Tempo rozwoju regionów w dużej mierze zależy od jakości ich połączeń, infrastruktury transportowej. Lotniska regionalne stanowią też ważny element infrastruktury krytycznej kluczowej dla bezpieczeństwa danego kraju i jego obywateli.

  • Istotna rola, jaką pełnią takie porty lotnicze w skomunikowaniu regionów oraz – co pokazała pandemia – w zabezpieczeniu sanitarnym, sprawia że zasadnym jest opracowanie wyłączeń blokowych spod obowiązku notyfikacji pomocy publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy operacyjnej – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

Zgodnie z wytycznymi KE państwa członkowskie mogą pod pewnymi warunkami wspierać przedsiębiorstwa dotknięte pandemią COVID-19., także regionalne porty lotnicze. Jednak te najmniejsze, w regionach słabo zaludnionych, peryferyjnych bardzo często są strukturalnie niezdolne do pokrycia kosztów kapitałowych (np. nie są w stanie zabezpieczyć tzw. wkładu własnego na inwestycje) i operacyjnych, a zatem potrzebują dodatkowych dotacji na działalność.

W związku z tym EKR apeluje do Komisji Europejskiej o opracowanie w ramach działań legislacyjnych jeszcze bardziej elastycznych i skutecznych zasad pomocy publicznej. Np. lotniska regionalne powinny mieć możliwość uzyskania rekompensaty z tytułu ponoszonych kosztów stałych w okresie obowiązywania ograniczeń w podróżowaniu.

Województwo Zachodniopomorskie posiada w kapitale zakładowym Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. 21,38% udziałów o łącznej wartości 52.5 mln zł.

red.

powiązane – „Wspólnicy za lotniskiem”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie