Connect with us

Goleniów

Jaworska – zgodne naruszenie obowiązków

Goleniów. Przewodnicząca rady miejskiej Krystyna Jaworska rozpoczęła i zakończyła piąte obrady jej nadzwyczajnej sesji krótkim oświadczeniem.

Opublikowane

w dniu

„Otwieram piąte posiedzenie XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie zwołanej na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów na dzień 15 stycznia 2021 r. na godz. 900. Informuję Państwa, że w systemie zdalnym zalogowało się 9 radnych. Stąd podobnie jak to miało miejsce przy poprzednich posiedzeniach nie posiadamy kworum do prowadzenia obrad sesji. W obecnym stanie faktycznym, proszę Państwa, nie ulega wątpliwości, że doszło do wielokrotnego, zgodnego, pozbawionego usprawiedliwienia w większości przypadków i uprzedzenia naruszenia przez większość radnych ustawowych obowiązków w pracach organów gminy. Chciałam przypomnieć, że jest to rażące naruszenie wynikające z art. 24 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, które prowadzi do braku kworum pociągającego za sobą brak możliwości otwarcia obrad i ich poprowadzenia i to pomimo podjęcia szeregu prób skutecznego poprowadzenia posiedzenia, tj. wyznaczenia kilku terminów o różnych godzinach, a nawet w dniach, w tym jak Państwo pamiętają, także w sobotę, tj. usunięcia w istocie przesłanki braku obecności z racji na inne zajęcia radnych. To wszystko wywołuje ryzyko zaburzenia zwyczajnych prac Rady i planowanych jej sesji, a to z racji na zachodzące na siebie sesje, tj. otwartą sesję nadzwyczajną, w której z racji na nieobecność radnych i wywołany w tym brak kworum nie można rozpocząć obrad oraz czynności przygotowawczych do sesji planowej i samej sesji planowej – jak Państwo wiecie, zwołanej na dzień 27 stycznia 2021 r. W kontekście powyższego, pomimo braku formalnego wyczerpania porządku obrad zamykam XXVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Goleniowie” – powiedziała Jaworska.

red.

powiązane – „Burmistrz przedłużył zwolnienie, a bojkot trwa dalej”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie