Connect with us

Nowogard

Jakie będą skutki sprzeciwu

Nowogard. Zarząd Związku Celowego Gmin R-XXI pokazuje skutki sprzeciwu rady miejskiej w Nowogardzie co do zmian w statucie związku i liczy na zmianę tego stanowiska.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje zarząd CZG R-XXI, podjęcie uchwały przez radę miejską Nowogard w sprawie zmiany statutu CZG R-XXI przyniesie wymierne korzyści nie tylko dla rozwoju CZG R-XXI, ale również dla gminy Nowogard. Brak akceptacji zmian statutu spowoduje konieczność wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów dla gmin członkowskich CZG R-XXI.

W dniu 11 stycznia 2022 Rada Miejska w Nowogardzie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu przez gminę Nowogard wobec zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI, do którego należą wszystkie gminy naszego powiatu. W uzasadnieniu powyższej uchwały napisano:

„W ocenie Rady Miejskiej w Nowogardzie zmiany przyjęte uchwałą Nr XI/43/2021 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI, nie są korzystne dla dalszego funkcjonowania Związku. Poszerzenie możliwości podejmowania przez Związek działalności polegającej na tworzeniu jednostek organizacyjnych oraz przystępowania do istniejących podmiotów, może spowodować ograniczenie uprawnień przysługujących członkom Związku oraz reprezentujących ich przedstawicieli w ramach Zgromadzenia Związku, do decydowania o sposobie realizacji zadań Związku określonych Statutem Związku”.

W związku z tym CZG R-XXI wydał oświadczenie, w którym czytamy m.in.:

„Celowy Związek Gmin R-XXI stoi na stanowisku, iż zmiany zaproponowane w uchwale w sprawie zmiany Statutu niosą nie tylko szansę na rozwój CZG R-XXI, ale również przyniosą zwiększone wpływy dla gminy Nowogard z tytułu funkcjonowania Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami.

Korzyści Gminy Nowogard wynikające z funkcjonowania Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie w roku 2022:

Podatki wg planu na 2022 – 1 515 999,54 zł

50% opłaty marszałkowskiej wg planu na 2022 – 915 000,00 zł

Zwiększenia podatku od nieruchomości po zakończeniu inwestycji w 2022 roku – 488 668,00 zł

Podatek dla gminy Nowogard po wybudowaniu instalacji fermentacji odpadów biodegradowalnych i zielonych w RZGO w Słajsinie – 700 000 zł

Celowy Związek Gmin R-XXI zatrudnia ogółem 202 osoby

w tym z gminy Nowogard: 118
z miejscowości Słajsino: 13

Ponadto CZG R-XXI prowadzi na rzecz gminy Nowogard punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Koszt prowadzenia PSZOKu dla mieszkańców gminy wynosi ok. 80 000 złotych rocznie.

Ceny odpadów przyjmowanych na „bramie” RZGO w Słajsinie w roku 2022 pozostały na poziomie 2021 roku, pomimo wyraźnego wzrostu cen w każdej dziedzinie gospodarki, a co za tym idzie, rekordowej inflacji. Utrzymanie cen na poziomie 2021 roku miało wiązać się z możliwością przyjmowania odpadów z zewnątrz (ok 10% ogólnego strumienia odpadów), według cennika komercyjnego, dzięki czemu Związek mógłby zarabiać, a przez to uzupełnić lukę finansową z tytułu utrzymania dotychczasowych cen dla gmin członkowskich CZG R-XXI.

Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie jest najtańszą instalacją w regionie oraz w woj. zachodniopomorskim. Ceny za odpady komunalne zmieszane na terenie naszego województwa kształtują się na poziomie od 446 do 550 zł/Mg. Zauważmy, że RZGO w Słajsinie należy do nielicznych instalacji w Polsce, które przyjmują odpady selektywnie zebrane – nieodpłatnie. Pozostałe instalacje przyjmują odpady selektywnie zebrane na poziomie: papier do 300 zł/Mg, tworzywa sztuczne do 400 zł/Mg, natomiast szkło do 200 zł/Mg. Należy nadmienić, iż w sprawie zmian statutu w marcu 2021 roku powołany został zespół dot. zmian statutowych, który w trakcie kilkumiesięcznej pracy zaproponował zmiany ważne dla dalszego funkcjonowania zakładu, a nie budzące kontrowersji ze strony Delegatów Gmin Członkowskich. Wyniki pracy zespołu zostały udostępnione wszystkim Delegatom Zgromadzenia. Gmina Nowogard do powyższych zmian statutowych nie wniosła żadnych uwag. Zaproponowane zmiany w statucie CZG R-XXI wynikają ze zmienionego prawa i usprawniają działanie CZG R-XXI oraz pozwolą na dalszy prężny jego rozwój. Celowy Związek Gmin R-XXI w chwili obecnej jest największym związkiem komunalnym w Polsce liczącym 31 gmin członkowskich. Odnosimy wrażenie, że radni gminy Nowogard podjęli decyzję na podstawie niepełnej informacji na temat treści i celu planowanych zmian statutu. Po części może to być skutkiem częstych nieobecności przedstawiciela burmistrza Nowogardu na ostatnich posiedzeniach Zgromadzenia CZG R-XXI, na których w sposób wyczerpujący wyjaśniane były zagadnienia dot. m.in. zmian Statutu, a także celowość podejmowanych działań.

Wniesiony sprzeciw do zmian statutowych przez gminę Nowogard skutkuje m.in.:

brakiem dochodu do budżetu RZGO w 2022 r. w kwocie 2.270 000 zł (za przyjęcie odpadów komunalnych odpłatnie według cennika dla podmiotów komercyjnych);

brakiem dochodu do budżetu RZGO w 2022 r. w kwocie ok. 700 000 zł ( za sprzedaż odpadów wysortowanych z odpadów przyjętych od podmiotów komercyjnych).

W związku z drastycznym wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska, brakiem miejsca do kompostowania metodą tradycyjną, poszukujemy rozwiązań dających możliwość zgodnego z przepisami przetwarzania odpadów, ograniczającego do minimum wykorzystanie procesu składowania. W trakcie opracowania jest koncepcja techniczno-technologiczna instalacji biologicznego przetwarzania odpadów zielonych i biodegradowalnych na 40.000 ton rocznie w ramach rozbudowy RZGO w Słajsinie. Szacowany koszt – ok 70 mln zł.

Aby realizować tę ważną i potrzebną inwestycję, Związek musiałby zaciągnąć kredyt na wkład własny w wysokości ok. 49 mln zł przy możliwym dofinansowaniu na poziomie 30%. Kwota wymaganego wkładu własnego przekracza możliwości finansowe CZG R-XXI.

W związku z powyższym, podjęto rozmowy z firmą Eneris S.A. dotyczące budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów, która zaproponowała wspólną realizację inwestycji. Po stronie Związku byłoby sfinansowanie dokumentacji, przygotowane miejsca pod inwestycję, zapewnienie strumienia odpadów biodegradowalnych od gmin należących do CZG R-XXI, sfinansowanie symbolicznego udziału finansowego.

Firma Eneris S.A. deklaruje sfinansowanie budowy instalacji na 40.000 ton odpadów, z których 50% przyjętych będzie po cenach komercyjnych spoza obszaru Związku.

Ponadto, dla gmin należących do związku zagwarantowane będzie utrzymanie cennika odpadów 20 02 01 przez 6 lat. Instalacja produkowałaby ok 5 mln m3 biogazu, po spaleniu którego uzyskalibyśmy 15 000 MWh energii elektrycznej rocznie. Wytworzony w procesie fermentacji biogaz można poddać uszlachetnieniu i uzyskać 2 500 000 m3 biometanu odpowiadającemu parametrom gazu ziemnego, którym można napędzać pojazdy silnikowe, a resztę wtłaczać w sieć gazowniczą gazu ziemnego. Z odpadów zielonych i biodegradowalnych powstaje wysokiej jakości poferment w formie stałej (6000 Mg/rok) i płynnej (10 000 m3/rok) jako polecany nawóz organiczny stosowany do upraw. W przyszłości zastąpiono by kapitałochłonną technologię kompostowania odpadów zielonych technologią XXI wieku.

Dementujemy również stwierdzenie iż składowane odpady na terenie RZGO w Słajsinie to tzw. „bomba ekologiczna”. W Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie zamontowany jest wizyjny system kontroli, który umożliwia na bieżąco podgląd obrazu na żywo pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, a co za tym idzie RZGO jest pod ścisłą kontrolą tegoż Inspektoratu. Na składowisko odpadów oraz na frakcje odpadów chwilowo gromadzonych na placach RZGO Słajsino skierowanych jest łącznie 18 kamer…”

red.

powiązane – „Nowogard zablokował zmiany”

Nowogard

Granty dla OSP

Nowogard. Dwie OSP z gminy Nowogard otrzymały granty strażackie.

Opublikowane

w dniu

OSP w Osowie – 20 tys. zł na remont i modernizację sali edukacyjnej w
remizie OSP Osowo

OSP w Orzechowie – 16 290 zł na remont i modernizacja sali edukacyjnej i pomieszczenia socjalnego w remizie OSP Orzechowo.

Była to już piąta edycja naboru, dzięki któremu strażacy ochotnicy mogą zdobyć granty na prowadzenie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP oraz w ich otoczeniu. Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło aż 140 ofert. Komisja konkursowa oceniła wnioski pod kątem formalnym i wybrała najpotrzebniejsze inwestycje, które będą realizowane jeszcze w tym roku. Dzięki środkom strażacy ochotnicy mogą przeprowadzać najpotrzebniejsze prace remontowe i modernizacyjne. Co ważne, zaangażowanie środków finansowych przez OSP w realizację zadania nie było wymagane.

red.

powiązane – „Burmistrz na wieży”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Burmistrz na wieży

Nowogard. Burmistrz wszedł na ratuszowa wieżę.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje na swoim profilu fb zobaczył tam tarczę zegarowa od środka i sam mechanizm zegarowy – i pokazał zdjęcia…

red.

powiązane – „Sto lat”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Sto lat

Nowogard. Dzisiaj burmistrz Michał Wiatr odwiedził stuletnią mieszkankę Nowogardu.

Opublikowane

w dniu

Irena Stasiewicz jutro, czyli 5 lipca skończy sto lat. Burmistrz wręczył jej okolicznościowy list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów.

red.

powiązane – „Do odwołania”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie