Connect with us

Aktualności

Co w budżecie 2019?

Gotowy jest już projekt budżetu gminy na 2019 rok.

Opublikowane

w dniu

Na planowane zadania i zakupy inwestycyjne w 2019 roku gmina zamierza wydać 82.855.948,49 zł. Poniżej pełna lista tego, co zaproponował radnym burmistrz Robert Krupowicz. Sesja budżetowa odbędzie się pod koniec listopada.

1. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – 2,09 mln zł
2. Budowa  centrum  przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową kwota 3, 65 mln zł
3. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie – 18 mln zł
4. Przystanki na terenie miasta i Gminy Goleniów (budowa/modernizacja istniejących) – 1,1 mln zł
5. Budowa chodnika w Rurzycy – 1,25 mln zł
6. Modernizacja dróg we wsi Kliniska – 36 tys. zł
7. Modernizacja dróg we wsi Łozienica – 12,3 tys. zł
8. Modernizacja dróg w technologii płyt jumbo – 4 mln zł
9. Udrażniane dróg gminnych (Marszewo – Danowo) – 300 tys. zł
10. Budowa dróg na Placu Strażackim (os. Helenów) – 400 tys. zł
11. Budowa drogi dojazdowej ulica Kalinowa – 2 mln zł
12. Dokumentacja i realizacja ścieżki rowerowej z GPP do węzła przesiadkowego w Łozienicy – 1,3 mln zł
13. Budowa ulicy Leśnej w Załomiu – 1,4 mln zł
14. Ścieżka rowerowa Goleniów – Żdżary – 1 mln zł
15. Przebudowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna – 5 mln zł
16. Budowa budynków socjalnych przy ul. Chopina – 1,9 mln zł
17. Rozbudowa cmentarza – 100 tys. zł
18. Dokumentacja i modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego – 100 tys. zł
19. Instalacja klimatyzacji, rozbudowa monitoringu, modernizacja dwóch sal SP2 – 109 tys. zł
20. Szkoła Komarowo – adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na klasy szkolne – 90 tys. zł
21. Szkoła Krępsko – brama wjazdowa – 15 tys. zł
22. Szkoła Lubczyna brama wjazdowa plus ogrodzenie, dach nad kotłownią – 25 tys. zł
23. Szkoła Kliniska zielona sala na terenie SP – 30 tys. zł
24.  Budowa sali sportowej i łącznika z trzema salami dydaktycznymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białuniu – 3,9 mln zł.
25. Przedszkole nr 2 – zadaszenie wejścia do szatni, miniboisko z nawierzchni sztucznej – 124 tys. zł
26. Przedszkole nr 4 – wymiana 4 drzwi wejściowych do sal – 22 tys. zł.
27. Rozbudowa i utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów – 300 tys. zł
28. Przepust kanalizacji deszczowej GPP – 100 tys. zł
29. Przebudowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna – kanalizacja deszczowa – 2 mln zł
30. Nawodnienie terenów zielonych – 40 tys. zł
31. Dokumentacje i wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w mieście Goleniów – 808 tys. zł,
32. Dokumentacje i wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w terenie wiejskim Gminy Goleniów – 1,05 mln zł
33. Place zabaw w ramach funduszy sołeckich – 262 tys. zł
34. Adaptacja budynku dawnej rampy wyładowczej na funkcje obiektu Rampa-Kultura w Goleniowie – 11 mln zł
35. Przebudowa budynku wieży wodnej na funkcje obiektu Twierdza Design w Goleniowie – 2,05 mln zł
36. Prace modernizacyjne świetlic w ramach funduszy sołeckich – 26 tys. zł
37. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie oraz zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo – Czarnocin – 494 tys. zł
38. Nabycia terenów pod drogi, regulacje nieruchomości – 1,5 mln zł
39. Podniesienie kapitału GTBS Sp. z o.o. na inwestycję budowy 50-ciu mieszkań Mikołajczyka II -13,2 mln zł
40. Zakupy oprogramowania do UG i sprzętu komputerowego – 530 tys. zł
41. Zakup nowej syreny alarmowej – 20 tys. zł
42. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego – 370 tys. zl
43. Rezerwy inwestycyjne i rezerwa na fundusz partycypacyjny – 300 tys. zł
44. SP Lubczyna – wyposażenie placu zabaw – 12 tys. zł
45. Zakup busa do przewozu uczniów niepełnosprawnych – 92 tys. zł
46. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (dotacja dla powiatu) – 613,6 tys. zł
47. Dotacje na zabytki w gminie Goleniów – 50 tys. zł
48. Zakupy inwestycyjne OSiR – 92 tys. zł

Kliknij aby skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Dodaj komentarz

Aktualności

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ WOLINA OGŁASZA

Opublikowane

w dniu

BURMISTRZ WOLINA

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze „Główny księgowy, Kierownik Referatu Gospodarki Finansowej” w Urzędzie Miejskim w Wolinie.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. znajomość języka polskiego, w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 6. spełnianie jednego z poniższych warunków:
  a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  b) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  c) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 7. posiadanie 5-letniego stażu pracy,
 8. dobra znajomość m. in. ustaw o: finansach publicznych, rachunkowości, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego,
 9. dobra znajomość rozporządzeń, w szczególności: dotyczących zasad rachunkowości i planów kont, dla jednostek sektora finansów publicznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce samorządu terytorialnego,
 2. posiadanie doświadczenia na stanowiskach kierowniczych,
 3. praktyczna znajomość w zakresie księgowości budżetowej, planowania i wykonywania budżetu, sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 4. praktyczna znajomość w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia rachunkowości budżetowej, dekretacji dokumentów, sporządzania sprawozdawczości budżetowej, rozliczania inwestycji w jednostkach budżetowych,
 5. umiejętność: zarządzania zasobami ludzkimi, pracy pod presją czasu, analitycznego oraz logicznego myślenia, korzystania i stosowania przepisów prawnych, pracy w zespole, dokładność, rzetelność, systematyczność,
 6. znajomość obsługi: systemu FK „Ratusz” firmy Rekord, MS Office, programów finansowo-księgowych, programów bankowości elektronicznej.
 1. Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.

2. Nadzorowanie gospodarki środkami budżetowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania środków oraz zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych.

3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5. Prawidłowe gospodarowanie sumami depozytowymi.

6. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych.

7. Opracowanie wewnętrznych dokumentów i zarządzeń niezbędnych do prawidłowego działania w zakresie rachunkowości.

8. Kontrola windykacji należności.

9. Rozliczanie inwentaryzacji majątku.

10. Przygotowanie analiz, sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych bieżących informacji.

11. Rozdział pracy podległym pracownikom, zgodnie z ich zakresami czynności, sprawowanie kontroli i nadzoru nad prawidłowością i terminowością wykonywanych prac.

12. Przygotowywanie decyzji w zakresie podatku od spadków i darowizn.

13. Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Powyższe obowiązki są realizowane w szczególności poprzez:

 1. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości Urzędu Miejskiego,
 2. organizowanie, nadzorowanie i współuczestniczenie w ustaleniu rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 3. dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dowodów księgowych,
 4. prowadzenie ksiąg rachunkowych dla organu,
 5. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu,
 6. sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego,
 7. dokonywanie odpisów dla izb rolniczych oraz na ZFŚS,
 8. prowadzenie rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi gminy,
 9. przekazywanie i rozliczanie udzielonych dotacji celowych,
 10. dokonywanie okresowych analiz wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji gminy,
 11. kształtowanie polityki rachunkowości poprzez opracowywanie i aktualizację zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Wolinie – jednostka i organ,
 12. opracowywanie i aktualizację procedur i instrukcji regulujących gospodarkę finansową urzędu i wnioskowanie do Burmistrza o dokonanie zmian w wewnętrznych przepisach finansowych,
 13. monitorowanie realizacji polityki rachunkowości z uwzględnieniem wyników kontroli, audytów, wymogów wytycznych do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym oraz zaleceń Skarbnika Gminy Wolin,
 14. inicjowanie działań mających na celu usprawnianie funkcjonowania przebiegu operacji gospodarczych i finansowych,
 15. kierowanie pracą podległych pracowników Referatu Gospodarki Finansowej,
 16. dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie pracy zespołów księgowości i podatków,
 17. nadzór nad prawidłowością bieżących rozliczeń wynikających z zatrudnienia pracowników, w tym publiczno-prawnych (naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, zasiłków, składek ZUS, PFRON, PPK, zaliczek US, itp.),
 18. nadzór w zakresie ewidencji i rozliczenia podatków oraz opłat (podatki dochodowe, lokalne, VAT itp.),
 19. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 20. kontrola przestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu,
 21. współudział przy opracowywaniu projektu budżetu w zakresie realizowanym przez Referat,
 22. kontrola i analiza wykonywania budżetu zgodnie z okresami sprawozdawczymi,
 23. kontrola i nadzór nad prawidłowym sporządzaniem jednostkowych sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych gminy,
 24. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i ich terminowe przekazywanie,
 25. współpraca z głównymi księgowymi jednostek organizacyjnych gminy,
 26. nadzór nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań windykacyjnych,
 27. nadzór nad terminowym ściąganiem należności, dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 28. współpraca z innymi referatami w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków z dofinansowaniem unijnym i zewnętrznym,
 29. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników podległych:
 1. udział w rekrutacji nowych pracowników,
 2. wprowadzanie nowego pracownika w zakres obowiązków, w tym przeszkolenie na stanowisku pracy,
 3. planowanie i udzielanie urlopów,
 4. planowanie szkoleń zewnętrznych,
 5. udział w okresowej ocenie pracowników,
 6. przestrzeganie polityki organizacji dotyczącej zarządzania ryzykiem

w zakresie mającym wpływ na pełnione obowiązki,

 1. składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, w czasie nieobecności Skarbnika, w ramach posiadanych upoważnień,
 2. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Dokumenty można składać do w terminie do dnia 31.01.2023 r., do godziny 11:00. Więcej informacji na https://bip.gminawolin.pl/strony/16567.dhtml

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Usługi zastąpią służbę

Goleniów. Z Dorotą Rybarską-Jarosz, która kieruje Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w urzędzie marszałkowskim w Szczecinie, rozmawiamy o tym, dlaczego i jak CUS zastąpi w Goleniowie OPS.

Opublikowane

w dniu

Nasza rozmówczyni tłumaczy powody dla jakich warto przeprowadzić pilotażowy projekt zastąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Usług Społecznych. Dowiadujemy się też od niej o gwałtownych zmianach jakie zachodzą w naszym społeczeństwie, powodujących konieczność zastępowania tradycyjnych więzi rodzinnych i społecznych, instytucjonalnymi, a nawet komercyjnymi usługami. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – „CUS za OPS”

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Z bankowości do PGK

Goleniów. Nowy prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. swoją pracę w Goleniowie rozpoczyna od kryzysu śmieciowego.

Opublikowane

w dniu

W rozmowie z nami przedstawia swoją karierę zawodową i doświadczenie, które wykorzysta w kierowaniu komunalną spółką. Mówi o jej aktualnej kondycji i możliwościach rozwoju – w tym o współpracy z CZG R-XXI, budowie spalarni i bazy przeładunkowej na terenie PGK. Odnosi się też obszernie do kryzysu „śmieciowego” w gminie i tego jak on wpływa na pracę spółki oraz jej najbliższą przyszłość. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – https://goleniowska.com/pgk-w-kazdej-chwili-jestesmy-gotowi-odbierac-smieci/

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie