Connect with us

Aktualności

Co w budżecie 2017?

Blisko 70 mln zł zapisano w projekcie budżetu inwestycyjnego gminy Goleniów na przyszły rok.

Opublikowane

w dniu

Poniżej pełna, zachowana w oryginalnej formie lista planowanych wydatków. Sesja budżetowa odbędzie się w grudniu.

1. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 kwota 13.912,00 zł.
2. Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową kwota 1.920.000,00 zł.
3. Budowa  zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym w Goleniowie kwota 1.000.000,00 zł.
4. Realizacja  ścieżek  rowerowych  (Przestrzenna,  Wojska  Polskiego – Armii   Krajowej, Spacerowa) – dokumentacje kwota 150.000,00 zł.
5. Modernizacja dróg w technologii płyt jumbo kwota 1.200.000,00 zł.
6. Dokumentacja ulicy i parkingu za UG, ulic Kalinowej, Bocznej i Wytwórczej na Osiedlu Helenów, ulic Witosa i Puszkina w Goleniowie wraz z  przebudową mostku kwota 400.000,00 zł.
7. Budowa  ulic: S. Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną etap I kwota 1.500.000,00 zł.
8. Przebudowa ulicy Maszewskiej i Zakładowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną kwota 15.000.000,00 zł.
9. Partycypacja sołectw w modernizacji dróg kwota 3.300,00 zł.
10. Przebudowa ul. Sienkiewicza w Goleniowie kwota 695.000,00 zł.
11. Budowa drogi gminnej wzdłuż Kanału Jankowskiego kwota 2.000.000,00 zł.
12. Modernizacja miejsc parkingowych i ciągów komunikacyjnych kwota 300.000,00 zł.
13. Udrażniane dróg gminnych do działek prywatnych właścicieli kwota 200.000,00 zł
14. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Stargardzkiej przez Podańsko w kierunku Danowa kwota 2.074.662,15 zł
15. Budowa ścieżki rowerowej z m. Lubczyna do Goleniowskiego Parku Przemysłowego kwota 1.808.622,47 zł.
16. Budowa  parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy
kwota 4.800.000,00 zł.
17. Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami funkcjonalnie związanymi w miejscowości Goleniów w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja kwota 98.000,00 zł.
18. Modernizacja cmentarza w Mostach kwota 280.000,00 zł.
19. Budowa lapidarium w miejscowości Załom kwota 150.000,00 zł.
20. Wymiana drzwi wejściowych przy Straży Miejskiej kwota 15.000,00 zł.
21. Modernizacja sali obrad Rady Miejskiej kwota 200.000,00 zł
22. Modernizacja strażnic OSP kwota 8.000,00 zł
23. SP Lubczyna wykonanie parkingu, modernizacja ogrodzenia, wymiana bramy wjazdowej kwota 9.000,00 zł.
24. ZSP Białuń dokumentacja nadbudowy łącznika do sali gimnastycznej kwota 21.000,00 zł.
25. Wykonanie rozbudowy wraz z przebudową Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Goleniowie kwota 2.300.000,00 zł.
26. PP2 modernizacja budynku kwota 23.500,00 zł.
27. PP4 modernizacja budynku kwota 40.000,00 zł.
28. Realizacja Zakładu Aktywności Zawodowej kwota 7.000.000,00 zł.
29. Przebudowa i remont budynku przy ul. Wojska Polskiego w  Goleniowie  na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy kwota 4.000.000,00 zł.
30. Rozbudowa i utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie  Gminy Goleniów kwota 100.000,00 zł.
31. Projekt "Otwarte Bramy" szlak turystyczny w mieście Goleniów – etap II kwota 8.000.000,00 zł.
32. Dokumentacje i wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w mieście  Goleniów kwota 300.000,00 zł,
33. Dokumentacje i wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w terenie  wiejskim Gminy Goleniów kwota 450.000,00 zł
34. Place rekreacyjno – sportowe na terenie Gminy Goleniów kwota 300.000,00 zł.
35. Place zabaw w ramach funduszy sołeckich kwota 282.685,53 zł.
36. Prace modernizacyjne świetlic  w ramach funduszy sołeckich kwota 16.187,00 zł.
37. Adaptacja budynku wieży wodnej oraz budynku dawnej rampy wyładowczej na funkcje obiektu Rampa – Kultura w Goleniowie kwota 5.000.000,00 zł.
38. Zabezpieczenie ruin kościoła św. Jerzego przy ulicy Szczecińskiej w Goleniowie I etap kwota 50.000,00 zł.
39. Konserwacja zabytków Gminy Goleniów (mury obronne i wieża Tarnówko) kwota 500.000,00 zł.
40. Mury obronne i teren wokół ruin kościoła św. Jerzego przy ulicy  Szczecińskiej w Goleniowie kwota 1.400.000,00 zł.
41. Nabycia terenów pod drogi, regulacje nieruchomości, odszkodowania kwota 837.100,00 zł.
42. Objęcie udziałów w GTBS na budowę nowych bloków oraz mieszkań socjalnych kwota 2.765.000,00 zł,
43. Zakupy oprogramowania do UG i sprzętu komputerowego kwota 300.000,00 zł.
44. Zakup samochodu dla OSP Lubczyna w ramach RPO kwota 300.000,00 zł,
45. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego kwota 140.000,00 zł.
46. Rezerwy inwestycyjne i rezerwa na fundusz partycypacyjny kwota 300.000,00 zł,
47. SP 2 zakup klimatyzatorów do sali komputerowej i oprogramowania LIBRUS kwota 14.000,00 zł,
48. SP Krępsko zakup 2 klimatyzatorów kwota 7.500,00 zł.
49. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Goleniowskim dotacja dla powiatu kwota 1.210.170,00 zł
50. Zakupy inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich w gospodarce komunalnej kwota 6.000,00 zł.
51. Dotacje na zabytki kwota 50.000,00 zł.
52. Zakupy inwestycyjne OSiR-u: monitoring, nagłośnienie, sprzęt na plażę w Lubczynie kwota 85.000,00 zł.

Kliknij aby skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Dodaj komentarz

Aktualności

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ WOLINA OGŁASZA

Opublikowane

w dniu

BURMISTRZ WOLINA

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze „Główny księgowy, Kierownik Referatu Gospodarki Finansowej” w Urzędzie Miejskim w Wolinie.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. znajomość języka polskiego, w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 6. spełnianie jednego z poniższych warunków:
  a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  b) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  c) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 7. posiadanie 5-letniego stażu pracy,
 8. dobra znajomość m. in. ustaw o: finansach publicznych, rachunkowości, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego,
 9. dobra znajomość rozporządzeń, w szczególności: dotyczących zasad rachunkowości i planów kont, dla jednostek sektora finansów publicznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce samorządu terytorialnego,
 2. posiadanie doświadczenia na stanowiskach kierowniczych,
 3. praktyczna znajomość w zakresie księgowości budżetowej, planowania i wykonywania budżetu, sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 4. praktyczna znajomość w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia rachunkowości budżetowej, dekretacji dokumentów, sporządzania sprawozdawczości budżetowej, rozliczania inwestycji w jednostkach budżetowych,
 5. umiejętność: zarządzania zasobami ludzkimi, pracy pod presją czasu, analitycznego oraz logicznego myślenia, korzystania i stosowania przepisów prawnych, pracy w zespole, dokładność, rzetelność, systematyczność,
 6. znajomość obsługi: systemu FK „Ratusz” firmy Rekord, MS Office, programów finansowo-księgowych, programów bankowości elektronicznej.
 1. Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.

2. Nadzorowanie gospodarki środkami budżetowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania środków oraz zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych.

3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5. Prawidłowe gospodarowanie sumami depozytowymi.

6. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych.

7. Opracowanie wewnętrznych dokumentów i zarządzeń niezbędnych do prawidłowego działania w zakresie rachunkowości.

8. Kontrola windykacji należności.

9. Rozliczanie inwentaryzacji majątku.

10. Przygotowanie analiz, sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych bieżących informacji.

11. Rozdział pracy podległym pracownikom, zgodnie z ich zakresami czynności, sprawowanie kontroli i nadzoru nad prawidłowością i terminowością wykonywanych prac.

12. Przygotowywanie decyzji w zakresie podatku od spadków i darowizn.

13. Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Powyższe obowiązki są realizowane w szczególności poprzez:

 1. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości Urzędu Miejskiego,
 2. organizowanie, nadzorowanie i współuczestniczenie w ustaleniu rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 3. dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dowodów księgowych,
 4. prowadzenie ksiąg rachunkowych dla organu,
 5. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu,
 6. sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego,
 7. dokonywanie odpisów dla izb rolniczych oraz na ZFŚS,
 8. prowadzenie rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi gminy,
 9. przekazywanie i rozliczanie udzielonych dotacji celowych,
 10. dokonywanie okresowych analiz wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji gminy,
 11. kształtowanie polityki rachunkowości poprzez opracowywanie i aktualizację zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Wolinie – jednostka i organ,
 12. opracowywanie i aktualizację procedur i instrukcji regulujących gospodarkę finansową urzędu i wnioskowanie do Burmistrza o dokonanie zmian w wewnętrznych przepisach finansowych,
 13. monitorowanie realizacji polityki rachunkowości z uwzględnieniem wyników kontroli, audytów, wymogów wytycznych do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym oraz zaleceń Skarbnika Gminy Wolin,
 14. inicjowanie działań mających na celu usprawnianie funkcjonowania przebiegu operacji gospodarczych i finansowych,
 15. kierowanie pracą podległych pracowników Referatu Gospodarki Finansowej,
 16. dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie pracy zespołów księgowości i podatków,
 17. nadzór nad prawidłowością bieżących rozliczeń wynikających z zatrudnienia pracowników, w tym publiczno-prawnych (naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, zasiłków, składek ZUS, PFRON, PPK, zaliczek US, itp.),
 18. nadzór w zakresie ewidencji i rozliczenia podatków oraz opłat (podatki dochodowe, lokalne, VAT itp.),
 19. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 20. kontrola przestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu,
 21. współudział przy opracowywaniu projektu budżetu w zakresie realizowanym przez Referat,
 22. kontrola i analiza wykonywania budżetu zgodnie z okresami sprawozdawczymi,
 23. kontrola i nadzór nad prawidłowym sporządzaniem jednostkowych sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych gminy,
 24. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i ich terminowe przekazywanie,
 25. współpraca z głównymi księgowymi jednostek organizacyjnych gminy,
 26. nadzór nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań windykacyjnych,
 27. nadzór nad terminowym ściąganiem należności, dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 28. współpraca z innymi referatami w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków z dofinansowaniem unijnym i zewnętrznym,
 29. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników podległych:
 1. udział w rekrutacji nowych pracowników,
 2. wprowadzanie nowego pracownika w zakres obowiązków, w tym przeszkolenie na stanowisku pracy,
 3. planowanie i udzielanie urlopów,
 4. planowanie szkoleń zewnętrznych,
 5. udział w okresowej ocenie pracowników,
 6. przestrzeganie polityki organizacji dotyczącej zarządzania ryzykiem

w zakresie mającym wpływ na pełnione obowiązki,

 1. składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, w czasie nieobecności Skarbnika, w ramach posiadanych upoważnień,
 2. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Dokumenty można składać do w terminie do dnia 31.01.2023 r., do godziny 11:00. Więcej informacji na https://bip.gminawolin.pl/strony/16567.dhtml

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Usługi zastąpią służbę

Goleniów. Z Dorotą Rybarską-Jarosz, która kieruje Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w urzędzie marszałkowskim w Szczecinie, rozmawiamy o tym, dlaczego i jak CUS zastąpi w Goleniowie OPS.

Opublikowane

w dniu

Nasza rozmówczyni tłumaczy powody dla jakich warto przeprowadzić pilotażowy projekt zastąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Usług Społecznych. Dowiadujemy się też od niej o gwałtownych zmianach jakie zachodzą w naszym społeczeństwie, powodujących konieczność zastępowania tradycyjnych więzi rodzinnych i społecznych, instytucjonalnymi, a nawet komercyjnymi usługami. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – „CUS za OPS”

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Z bankowości do PGK

Goleniów. Nowy prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. swoją pracę w Goleniowie rozpoczyna od kryzysu śmieciowego.

Opublikowane

w dniu

W rozmowie z nami przedstawia swoją karierę zawodową i doświadczenie, które wykorzysta w kierowaniu komunalną spółką. Mówi o jej aktualnej kondycji i możliwościach rozwoju – w tym o współpracy z CZG R-XXI, budowie spalarni i bazy przeładunkowej na terenie PGK. Odnosi się też obszernie do kryzysu „śmieciowego” w gminie i tego jak on wpływa na pracę spółki oraz jej najbliższą przyszłość. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – https://goleniowska.com/pgk-w-kazdej-chwili-jestesmy-gotowi-odbierac-smieci/

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie