Connect with us

Powiat

Cennik z podwyżkami zaakceptowany

Powiat. Na wczorajszej sesji Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R- XXI. w Słajsinie przegłosowano nowy cennik obowiązujący od 1.01.2023 r

Opublikowane

w dniu

W skład związku wchodzą wszystkie gminy naszego powiatu. Oznacza to, że uchwały tego gremium wpływają istotnie na gminne gospodarowanie odpadami komunalnymi – w tym na ceny. Wczoraj członkowie związku zaakceptowali nowy cennik dla członków związku i pozostałych za odbior odpadów komunalnych przez zakład związku w Słajsinie. W stosunku do poprzedniego ceny wzrosły o kilkanaście procent – np. za odpady zmieszkane członkowie związku płacili dotychczas 438 zł/tona (obowiązywała od stycznia 2021 r), a od stycznia 2023 r zapłacą 503 zł/tona.

Istotnym novum są dwie stawki na odpady biodegradowalne – 260,00 zł/tona za workowane workami biodegradowalnymi i luzem, a 340,00 zł/tona workowane workami plastikowymi. Związek chce w ten sposób wymusić odejście od dotychczasowego zbierania tych odpadów w workach plastikowych, co z kolei zmieni zasady odbioru tych odpadów w gminach.

W uzasadnieniu uchwały o podwyżkach czytamy m.in.:

„…Ostatnia podwyżka cen za przyjęcie odpadów do zagospodarowania w CZG RXXI miała miejsce 1 stycznia 2021r. Od tego czasu dynamika zmian w zakresie kosztów i możliwości przetwarzania i zagospodarowania odpadów powoduje konieczność weryfikacji obecnych cen i określenia nowych taryf w roku 2023. Ceny za przyjęcie odpadów winny wzrastać proporcjonalnie do rosnących cen paliw, energii, wynagrodzeń, rosnących kosztów zagospodarowania odpadów 191212, konieczności odnowy sprzętu, kosztów obsługi zadłużenia związanych z wykonanymi inwestycjami itp..

Od 1 stycznia 2023r. opłaty za przyjmowanie odpadów do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie oraz stacji przeładunkowych odpadów w Mielenku Drawskim, Mokrawicy i Świnoujściu winny być podniesione aby pokryć koszty działalności Zakładu i umożliwić prawidłowe zagospodarowanie odpadów oraz funkcjonowanie Celowego Związku Gmin R-XXI. Wyeksploatowanie maszyn pracujących w ciężkich warunkach od roku 2013 wymaga coraz częstszych napraw oraz zakupu nowych dla bieżącej działalności. Ponadto od września 2022roku obserwowany jest ciągły spadek cen surowców wtórnych spowodowany między innymi podwyżkami cen energii, kosztów pracy, transportu oraz sytuacją społeczną – gospodarczą związaną z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie co wpłynie na znaczące zmniejszenie przychodów ze sprzedaży surowców wtórnych stosunku do roku 2022r.. Ponadto obecna sytuacja na rynku surowców wtórnych wskazuje, że mogą pojawić się problemy ze zbytem niektórych odpadów opakowaniowych lub żądanie odpłatności za ich przyjęcie przez odbiorców . W roku 2023 wzrosną również stawki opłat za składowanie odpadów.

Obowiązujące ceny za przyjęcie odpadów nie pokryją kosztów działalności ponoszonych przez CZG R-XXI, co powoduje, że niezbędnym będzie w 2023 roku wprowadzenie nowych cen za przyjęcie do zagospodarowania poszczególnych odpadów.
Po wykonaniu kalkulacji, analizy przewidywanych działalności, spodziewanego wzrostu usług, wynagrodzeń, paliw, cena przyjęcia odpadów komunalnych zmieszanych 200301 powinna wynieść 503zł/Mg w roku 2023. W tym przypadku odpady opakowaniowe zebrane selektywnie przyjmowane będą tak jak dotychczas nieodpłatnie (za wyjątkiem odpadów opakowaniowych zmieszanych, których cena zostaje utrzymana na poziomie 344zł/Mg).

Znaczącym problemem jest również zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, które są przetwarzane (rozdrabniane) z odzyskiem. Tylko kilku procent surowców tj. drewna, metali generują w wyniku przetwarzania 95% odpadów 191212, które nie mogą być składowane i muszą zostać przekazane do zagospodarowania w cenie około 550zł/Mg. Wysokość ceny przyjęcia tych odpadów skalkulowano na poziomie 750zł/Mg. Podobna sytuacja dotyczy innych odpadów w tym odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie, których ceny powinny pokryć koszt zagospodarowania. Zaproponowano dwie ceny przyjęcia tych odpadów 260zł/Mg dla odpadów „czystych” zbieranych i dostarczanych do instalacji i SPO luzem oraz 340zł/Mg dla odpadów zbieranych w workach oraz odpadów kuchennych. Wyższa cena odpadów zbieranych w workach wynika z konieczności ich problematycznego doczyszczania z odpadów folii oraz coraz częstszym zanieczyszczeniem tych odpadów odpadami komunalnymi, opakowaniowymi, które w trakcie zbiórki nie są widoczne. Podniesiono ceny odbioru opon z uwagi na zapowiadaną na rok 2023 podwyżkę cen ich odbioru i zagospodarowania przez firmy odbierające zużyte opony.
Z dniem 1 stycznia 2023 r. w życie wejdzie art. 101a ustawy o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), zgodnie z którym wprowadzony zostanie obowiązek selektywnej zbiórki i odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych z podziałem na co najmniej 6 frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. W związku z tym, wytwórca lub posiadacz odpadów budowlanych i rozbiórkowych przed przekazaniem przedmiotowych odpadów do dalszego zagospodarowania będzie zobowiązany je przesortować na ww. 6 frakcji.

W konsekwencji tych przepisów od 1 stycznia 2023 r. na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Słajsinie nie będą deponowane odpady o kodzie 17 09 04 (tj. zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03). Odpady przyjmowane będą zgodnie z przepisami tj. selektywne z podziałem na wymienione przepisami frakcje.
W związku z nowym stanem prawnym wykreślono z cennika zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu o kodzie 170904 wprowadzając ceny przyjęcia nowych frakcji, które odbierane będą zgodnie z przepisami selektywnie na poziomie 300/340zł/Mg oraz 90zł dla gruzu betonowego i ceglanego. Cenę0 przyjęcia odpadów 170107 ustalono na poziomie 350zł/Mg. Pozostałe ceny przyjęcia poszczególnych odpadów zgodnie z projektem cennika 2023.

Ceny w kalkulacji za przyjęcie odpadów mają pokryć koszty zagospodarowania przyjmowanych odpadów po uwzględnieniu wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów, wzrostu cen paliw, wynagrodzeń, ubezpieczeń, zwiększonych kosztów remontów i konserwacji…”

red.

powiązane – „R-XXI – ceny w górę”

Powiat

Nowe przystanki i biletomaty

Powiat. Przystanki kolejowe Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Szczecin Żydowce i Trzebusz gotowe dla podróżnych, pierwsi pasażerowie będą mogli z nich korzystać od 9 czerwca. Zakupiono też 44 biletomaty – 5 z nich będzie w Goleniowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje Radio Szczecin, kolejny przystanek Szczecin Dunikowo będzie dostępny dla pasażerów od 28 czerwca, a na przystanku Szczecin Łasztownia pierwszy pociąg zatrzyma się 16 lipca (patrz mapka obok)

Biletomaty (zdjęcie obok) dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zostaną zainstalowane na stacjach i przystankach, tworzących system kolejowych przewozów aglomeracyjnych.
Kupna sprzętu dokonało Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Do końca czerwca biletomaty zostaną ustawione w wybranych lokalizacjach. Za ich pośrednictwem będzie można kupić miesięczny bilet metropolitalny, który oprócz przejazdów koleją umożliwi również korzystanie z komunikacji publicznej w miastach obsługiwanych przez SKM. Ma być to wstęp do pełnej integracji biletowej w gminach tworzących Szczeciński Obszar Metropolitalny.

Biletomaty będą wszystkie jednakowe, będą też pracowały w oparciu o jeden system operacyjny. Biletomaty zostały już zakupione i są testowane. Najwięcej, bo 29, będzie w Szczecinie, dwa w Policach, pięć w Goleniowie, jeden w Stargardzie. W gminie Stargard również jeden, po trzy w Kobylance oraz w Gryfinie.

Najdroższy bilet miesięczny w cenie 290 zł umożliwi przejazd koleją i komunikacją miejską we wszystkich miastach i gminach obsługiwanych przez SKM.

Szczecińska Kolej Metropolitalna ma połączyć Szczecin z Gryfinem, Stargardem, Goleniowem i Policami. Do tej ostatniej miejscowości przywrócenie ruchu pasażerskiego jest planowane na połowę 2026 roku.

red.

powiązane – „Karty rozdane, czas na rozgrywkę”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Dzień Strażaka

Powiat. W tym roku powiatowe obchodny Dnia Strażaka odbędą się w sobotę w Stepnicy.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakacie obok.

red.

powiązane – „Karty rozdane, czas na rozgrywkę”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Karty rozdane, czas na rozgrywkę

Powiat. Ta karciana metafora opisuje skrótowo sytuację jaką mamy w samorządach powiatu goleniowskiego po pierwszych sesjach nowo wybranych rad.

Opublikowane

w dniu

Wiemy kto jest na najbliższe pięć lat wójtem, burmistrzem i starostą w tych samorządach, wiemy też jaki jest wyjściowy układ sił w ich ciałach uchwałodawczych. Można więc wyciągnąć z tej wiedzy pierwsze wnioski.

Powiat, Maszewo, Stepnica, Osina.

W samorządzie powiatowym i gmin wymienionych powyżej układ wydaje się być jasny i trwały.

W powiecie trwanie wieloletniego sojuszu PO i PSL (choć co kadencję zdobywającego mniej mandatów) daje to samo co już było – ten sam starosta i jego zastępca oraz reprezentowana przez nich większość w radzie powiatu, zapowiadają stabilną kontynuajcę tego samego co mamy w ich wydaniu od lat.

W gminach Maszewo, Stepnica i Osina wygrali dotychczasowi burmistrzowie i wójt – mają też w swoich radach miejskich i gminnej stabilną większość, co również zapowiada kontynuację tego co już było. W Stepnicy i Osinie tę większość zapewniły same wyniki wyborów (komitety burmistrza Wyganowskiego i wójta Szwedo wprowadziły do tamtejszych rad najwięcej radnych, co daje im w nich zdecydowaną większość), a w Maszewie burmistrz Piesio doprosił do radnych własnego komitetu tylu innych, że ten sojusz pozwolił mu na wybór przewodniczącej rady z własnego komitetu – co sugeruje trwały układ większościowy.

Nowogard

Tu także nowy burmistrz Michał Wiatr ma dogodną większość w radzie miejskiej i przewodniczącą rady z własnego komitetu, ale zamiast kontynuacji tego co już było przez 13 lat rządów burmistrza Czapli (który jest teraz radnym opozycyjnej, lewicowej mniejszości), wyborcy mają rozbudzone nadzieje na coś nowego, innego, lepszego. I po pierwszej sesji rady mogą spokojnie tego od nowego burmistrza wymagać, bo ten ma wszystkie narzędzia władzy by gminę Nowogard zmienić na lepsze. Warto tu na marginesie zwrócić uwagę na rolę szarej eminencji nowego układu władzy w Nowogardzie – Jowity Pawlak, która w poprzedniej kadencji kierowała radą miejską, a teraz jest wiceprzewodniczącą rady powiatu.

Goleniów i Przybiernów

Tu sytuacja jest inna niż w już wymienionych samorządach. W obu gminach wybory na burmistrza i wójta wygrali nowi ludzie i obaj panowie Sypień i Czaplicki mają ten samo kłopot – nie dość, że wchodzą dość osamotnieni w mocno utwierdzony przez lata układ, to jeszcze nie mają większości w radzie, a ma ją ten wspomniany układ. W Przybiernowie siła opozycji w radzie jest na tyle miażdżąca, że nowy wójt nie ma chyba innego wyjścia jak się z nią jakość porozumieć.

W Goleniowie do większości w radzie miejskiej potrzeba jednego głosu i chociaż aktualnie burmistrz Sypień go nie ma, to doraźnie, a w dłuższej perspektywie na stałe może go uzyskać. Problem w tym, że jak w żadnej z gmin, w goleniowskiej radzie miejskiej większościową opozycję tworzą radni PO i komitetu wyborczego byłego wiceburmistrza, a jednocześnie kontrkandydata burmistrza Sypienia w wyborach na burmistrza – ta większość to wszystko byli radni współpracujący i popierający poprzedniego burmistrza Krupowicza. Zatem nowy burmistrz ma z tymi faktami podwójny kłopot – raz, że nie ma swojej większości w radzie, dwa że opozycyjna większość de facto reprezentuje naturalną koleją rzeczy poprzedni układ. No i do tego mogą dojść wzajemne urazy po kampanii wyborczej między kontrkandydatami Sypieniem i Banchem (zdjęcie ilustrujące ten materiał oraz zdecydowane odwołanie się obu do Boga podczas ślubowania mogą temu przeczyć – jeśli nie jest to tylko zwyczajowa kurtuazja), które na pewno wzajemnych stosunków pomiędzy oboma panami nie ułatwią – gorzej gdy będzie się to przejawiało w zachowaniu opozycyjnej większości w radzie. Tu jednak wszyscy możemy oczekiwać rozsądku i kultury ze strony liderów tej opozycyjnej większości – panowie Łebiński i Banach to raczej koncyliacyjnie nastawieni i umiarkowani lokalni politycy, dający nadzieję na rzeczywistą współpracę dla dobra gminy, a nie motywowaną resentymentami i odgórnymi naciskami partyjnymi (senator Kochan, marszałek Geblewicz) walkę przeciwko nowemu burmistrzowi. Tu wiele zależy od postawu Tomasza Banacha, który jest teraz najlepiej zorientowanym człowiekiem w gminnych sprawach, mającym duży wpływ na podlegających mu jeszcze do niedawna urzędników i szefów gminnych spółek i instytucji – i tak będzie jeszcze przez jakiś czas. To z jednej strony gwarantuje merytoryczne podstawy do opozycyjnej kontroli działań nowego burmistrza, ale przy złej woli grozi jego ubezwłasnowolnieniem – na szkodę gminy. Szkoda, że Banach przed druga turą wyborów zamknął sobie i innym drogę do swobodnego ukształtowania sytuacji w radzie miejskiej po wyborach – niezależnie od ich późniejszego wyniku. Przedwczesny chyba, a propagandowo przesadnie mocno nagłaśniany sojusz jego komitetu z PO, nie tylko paradoksalnie zaszkodził mu w wyborach drugiej tury, ale niestety związał ręce na przyszłość. Sytuacja była by o wiele bardziej otwarta, gdyby do zawierania koalicji w radzie doszło dopiero po drugiej turze wyborów.

Nie da się zatem ukryć, że burmistrz Krzysztof Sypień choć wygrał wybory z woli mieszkańców, to ma co najmniej nie łatwą sytuację – większościową opozycję w radzie, a wśród jej członków radnego Banacha i cały aparat gminny, którzy naturalną koleją rzeczy będą chcieli zachować status guo. Przeciwko nim i tej zachowawczej tendencji na razie burmistrz ze swoją wiceburmistrz są osamotnieni – jak mówiła mi ta ostatnia, chcą się temu wszystkiemu przeciwstawić swoim… świeżym podejściem. To nie mało, ale na całą kadencję może nie wystarczyć. Tym bardziej, że ludzie głosowali na Sypienia nie po to, żeby wszystko było tak jak było, ale żeby doszło do realnej, widocznej zmiany na lepsze – od personaliów, przez inny pomysł na gminę, po wygaszenie zastanych podziałów w gminnej społeczności.

red.

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie