Connect with us

Powiat

Cennik z podwyżkami zaakceptowany

Powiat. Na wczorajszej sesji Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R- XXI. w Słajsinie przegłosowano nowy cennik obowiązujący od 1.01.2023 r

Opublikowane

w dniu

W skład związku wchodzą wszystkie gminy naszego powiatu. Oznacza to, że uchwały tego gremium wpływają istotnie na gminne gospodarowanie odpadami komunalnymi – w tym na ceny. Wczoraj członkowie związku zaakceptowali nowy cennik dla członków związku i pozostałych za odbior odpadów komunalnych przez zakład związku w Słajsinie. W stosunku do poprzedniego ceny wzrosły o kilkanaście procent – np. za odpady zmieszkane członkowie związku płacili dotychczas 438 zł/tona (obowiązywała od stycznia 2021 r), a od stycznia 2023 r zapłacą 503 zł/tona.

Istotnym novum są dwie stawki na odpady biodegradowalne – 260,00 zł/tona za workowane workami biodegradowalnymi i luzem, a 340,00 zł/tona workowane workami plastikowymi. Związek chce w ten sposób wymusić odejście od dotychczasowego zbierania tych odpadów w workach plastikowych, co z kolei zmieni zasady odbioru tych odpadów w gminach.

W uzasadnieniu uchwały o podwyżkach czytamy m.in.:

„…Ostatnia podwyżka cen za przyjęcie odpadów do zagospodarowania w CZG RXXI miała miejsce 1 stycznia 2021r. Od tego czasu dynamika zmian w zakresie kosztów i możliwości przetwarzania i zagospodarowania odpadów powoduje konieczność weryfikacji obecnych cen i określenia nowych taryf w roku 2023. Ceny za przyjęcie odpadów winny wzrastać proporcjonalnie do rosnących cen paliw, energii, wynagrodzeń, rosnących kosztów zagospodarowania odpadów 191212, konieczności odnowy sprzętu, kosztów obsługi zadłużenia związanych z wykonanymi inwestycjami itp..

Od 1 stycznia 2023r. opłaty za przyjmowanie odpadów do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie oraz stacji przeładunkowych odpadów w Mielenku Drawskim, Mokrawicy i Świnoujściu winny być podniesione aby pokryć koszty działalności Zakładu i umożliwić prawidłowe zagospodarowanie odpadów oraz funkcjonowanie Celowego Związku Gmin R-XXI. Wyeksploatowanie maszyn pracujących w ciężkich warunkach od roku 2013 wymaga coraz częstszych napraw oraz zakupu nowych dla bieżącej działalności. Ponadto od września 2022roku obserwowany jest ciągły spadek cen surowców wtórnych spowodowany między innymi podwyżkami cen energii, kosztów pracy, transportu oraz sytuacją społeczną – gospodarczą związaną z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie co wpłynie na znaczące zmniejszenie przychodów ze sprzedaży surowców wtórnych stosunku do roku 2022r.. Ponadto obecna sytuacja na rynku surowców wtórnych wskazuje, że mogą pojawić się problemy ze zbytem niektórych odpadów opakowaniowych lub żądanie odpłatności za ich przyjęcie przez odbiorców . W roku 2023 wzrosną również stawki opłat za składowanie odpadów.

Obowiązujące ceny za przyjęcie odpadów nie pokryją kosztów działalności ponoszonych przez CZG R-XXI, co powoduje, że niezbędnym będzie w 2023 roku wprowadzenie nowych cen za przyjęcie do zagospodarowania poszczególnych odpadów.
Po wykonaniu kalkulacji, analizy przewidywanych działalności, spodziewanego wzrostu usług, wynagrodzeń, paliw, cena przyjęcia odpadów komunalnych zmieszanych 200301 powinna wynieść 503zł/Mg w roku 2023. W tym przypadku odpady opakowaniowe zebrane selektywnie przyjmowane będą tak jak dotychczas nieodpłatnie (za wyjątkiem odpadów opakowaniowych zmieszanych, których cena zostaje utrzymana na poziomie 344zł/Mg).

Znaczącym problemem jest również zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, które są przetwarzane (rozdrabniane) z odzyskiem. Tylko kilku procent surowców tj. drewna, metali generują w wyniku przetwarzania 95% odpadów 191212, które nie mogą być składowane i muszą zostać przekazane do zagospodarowania w cenie około 550zł/Mg. Wysokość ceny przyjęcia tych odpadów skalkulowano na poziomie 750zł/Mg. Podobna sytuacja dotyczy innych odpadów w tym odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie, których ceny powinny pokryć koszt zagospodarowania. Zaproponowano dwie ceny przyjęcia tych odpadów 260zł/Mg dla odpadów „czystych” zbieranych i dostarczanych do instalacji i SPO luzem oraz 340zł/Mg dla odpadów zbieranych w workach oraz odpadów kuchennych. Wyższa cena odpadów zbieranych w workach wynika z konieczności ich problematycznego doczyszczania z odpadów folii oraz coraz częstszym zanieczyszczeniem tych odpadów odpadami komunalnymi, opakowaniowymi, które w trakcie zbiórki nie są widoczne. Podniesiono ceny odbioru opon z uwagi na zapowiadaną na rok 2023 podwyżkę cen ich odbioru i zagospodarowania przez firmy odbierające zużyte opony.
Z dniem 1 stycznia 2023 r. w życie wejdzie art. 101a ustawy o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), zgodnie z którym wprowadzony zostanie obowiązek selektywnej zbiórki i odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych z podziałem na co najmniej 6 frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. W związku z tym, wytwórca lub posiadacz odpadów budowlanych i rozbiórkowych przed przekazaniem przedmiotowych odpadów do dalszego zagospodarowania będzie zobowiązany je przesortować na ww. 6 frakcji.

W konsekwencji tych przepisów od 1 stycznia 2023 r. na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Słajsinie nie będą deponowane odpady o kodzie 17 09 04 (tj. zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03). Odpady przyjmowane będą zgodnie z przepisami tj. selektywne z podziałem na wymienione przepisami frakcje.
W związku z nowym stanem prawnym wykreślono z cennika zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu o kodzie 170904 wprowadzając ceny przyjęcia nowych frakcji, które odbierane będą zgodnie z przepisami selektywnie na poziomie 300/340zł/Mg oraz 90zł dla gruzu betonowego i ceglanego. Cenę0 przyjęcia odpadów 170107 ustalono na poziomie 350zł/Mg. Pozostałe ceny przyjęcia poszczególnych odpadów zgodnie z projektem cennika 2023.

Ceny w kalkulacji za przyjęcie odpadów mają pokryć koszty zagospodarowania przyjmowanych odpadów po uwzględnieniu wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów, wzrostu cen paliw, wynagrodzeń, ubezpieczeń, zwiększonych kosztów remontów i konserwacji…”

red.

powiązane – „R-XXI – ceny w górę”

Powiat

Protestowali na sesji

Powiat. Podczas wczorajszej sesji rady powiatu protestowali mieszkańcy Czarnej Łąki i Wierzchosławia.

Opublikowane

w dniu

Wnioskowali o remont dróg prowadzącychy do ich miejscowości i w ich miejscowościach. Po krótkiej dyskusji z dyrektorem Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji Bogusławem Zaborowskim, mieszkańcom została przedstawiona aktualna sytuacja w tej kwestii. W sprawie drogi Czarna Łąka – Pucice trwają rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o zmianę terminu i finansowania zadania, tak aby wykonać jak najwięcej, mimo znacznej podwyżce cen przez wykonawców. Natomiast w Wierzchosławiu w celu poprawy bezpieczeństwa będą wprowadzone rozwiązania doraźne (najprawdopodobniej progi zwalniające).

red.

powiązane – „Reaktor w sąsiedztwie”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Nowy radny

Powiat. Podczas dzisiejszej sesji rady powiatu ślubowanie złożył nowy radny i wybrano nową wiceprzewodnicząca rady.

Opublikowane

w dniu

Marek Zasieczny z Maszewa z listy Lewicy (zdj. u góry), zastąpił zmarłego Czesława Siwka.
WEybrano też nową wiceprzewodniczącą rady powiatu – została nią Aneta Wysoszyńska z Nowogardu z Lewicy (na zdj. pierwsza a lewej).

red.

powiązane – „Reaktor w sąsiedztwie”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Tragiczna sytuacja szpitala

Powiat. Tak starosta powiatu goleniowskiego nazwał dzisiaj kilkukrotnie sytuację w jakiej znajdują się finanse goleniowskiego szpitala.

Opublikowane

w dniu

Stało się tak podczas posiedzenia połączonych komisji rady powiatu. Starosta Tomasz Stanisławski mówiąc o kondycji finansowej szpitala przyznał, że powiat nie ma środków na jej poprawę, dlatego rozważana jest koncepcja ograniczenia jego działalności oraz połączenia ze szpitalem w Nowogardzie.

Obecna na sali prezes Szpitalnego Centrum Medycznego Katarzyna Kęcka powiedziała, ze sytuacja się co miesiąc pogarsza, a zadłużenie rośnie – aktualnie ok. 2 mln zł samych wymagalnych płatności. I nie widać perspektyw na poprawę, bo jej zdaniem wyceny świadczeń zakontraktowanych przez głównego płatnika – czyli NFZ – nie pokrywają kosztów – rosnących cen usług, leków, mediów i płac. Gdyby doszło do ograniczenia działaności szpitala, to jej daniem oznaczałoby zamykanie szpitalnych oddziałów. Jak powiedziała, najlepszy oddział ginekologiczo-położniczy w województwie (czyli goleniowska porodówka) generuje największe straty finansowe – jeden poród to ponad 2 tys zł „straty”.

O tym, że kłopoty goleniowskiej lecznicy to nie wyjątek, świadczył głos radnego Kazimierza Lembasa – jednocześnie dyrektora szpitala w Nowogardzie. Potwierdził on w całości diagnozę zaprezentowana przez prezes Kęcką dodając, że jego szpital ma podobne problemy finansowe – za rok ubiegły strata była największa w kilkunastoletniej historii jego dyrektorowania.

Starosta zapowiedział na czwartek rozmowy o finansach goleniowskiego szpitala, z kierownictwem sczzecińskiego odziału NFZ.

red.

powiązane – „Pierwszy będzie OIOM”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie